Kerkblad ‘Voetius’ 17 augustus 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 augustus

10.00 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Caroline Phiri, Minke Mandemakers, Jelte Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! In de zomervakantie is er elke week zondagsschool voor groep 1 t/m 5. De koning van Juda is een koning die vooral aan zichzelf denkt. Jeremia mag het volk vertellen dat er een nieuwe en goede koning komt. Kom je luisteren naar het verhaal?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van de stichting Woord en Daad. Straatbendes, drugs, moord en geweld zijn aan de orde van de dag in Guatemala. Veel jongeren komen uit gebroken gezinnen en leven in een onveilige omgeving. Woord en Daad zet zich in voor deze jeugd en werkt aan een brug voor het leven, over de kloof van armoede, uitbuiting en criminaliteit.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie met als bestemming Project 1027 (het diaconale programma van de GZB). In het noordwesten van Mozambique leven veel mensen in zeer arme omstandigheden en zonder goede gezondheidszorg. Via een thuiszorgprogramma van de kerk worden zij door vrijwilligers bezocht, bemoedigd en zo mogelijk geholpen met medicatie of vervoer naar ziekenhuis. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. s’ Avonds hoop ik zelf voor het eerst na de vakantie weer voor te gaan. Van harte welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand juli bedroeg: € 894,58

voor de gewone collecte en € 246,40 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon Mevr. J.G.J. Nasarany-van der Schans ontving € 30 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon Mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 10 en 1x € 5 voor de kerk. Ouderling C.S. Kamp ontving op bezoek: 2x € 20, 2x € 10 en 2x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; 1x € 20 en 1x € 10 voor de restauratie van het orgel.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vakantiegroeten uit onze zustergemeente Tôn – Deze week ontvingen we via dominee Csik de hartelijke groeten van onze zustergemeente Tôn in Slowakije. Dominee Csik heeft het gedeelte van zijn promotieonderzoek en -studie in Duitsland afgerond. De komende twee jaar zal hij verder studeren aan de universiteit van Komarno, waar hij ook weer colleges zal geven. Zijn studie richt zich op de diaconale taak van de kerk en daarin geeft hij ook les. Het diaconale project van de hervormde gemeente Tôn (dagopvang van gehandicapten in het gemeenschapscentrum het Michiel de Ruyterhuis) loopt goed. Momenteel worden er elf mensen opgevangen en men streeft ernaar om dit aantal op vijftien te brengen. Wij zijn dankbaar dat dit stukje werk in Gods koninkrijk, waaraan ook wij als gemeente van Besoijen ons steentje hebben mogen bijdragen, zo rijk gezegend wordt.

– Theologische vorming – De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) is een cursus over bijbel, geloof en kerk. De cursus is opgezet voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Men hoeft geen speciale vooropleiding te hebben om deel te nemen.

Het doel is vorming en toerusting door: verdieping en kennis van de Bijbel, belijdenissen en kerkelijke achtergronden, geschiedenis van kerk en zending en kerk en Israël, bezinning en doordenken van hedendaagse vragen op dogmatisch en ethisch gebied.

De vakken die gegeven worden zijn: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, de kerk en haar belijden, dogmatiek, ethiek, praktische theologie, pastoraat, missiologie, kerk en Israël.

De lessen worden gegeven op de donderdagavond vanaf half september tot half april in het Willem van Oranjecollege te Wijk en Aalburg van 19.30 – 22.15 uur

Meer informatie op de website: http://www.cursustvgaalburg.nl of bij de cursusleider: Ds. G.J. Brouwer uit Veen. predikant@hervormdveen.nl of bij Fia van Wijk (secr. TVG) fiavanwijk@gmail.com, tel. 0646470649

– Vervolg projectkoor – Voor enthousiaste zangers van alle leeftijden willen we opnieuw een aantal liederen 4 stemmig gaan instuderen voor een themadienst op D.V zondag 29 oktober om 17:00 uur. Onder leiding van Joop de Zwart. We hebben gekozen voor liederen van Taizé / Sela. Spelers van een muziekinstrument zijn ook meer dan welkom. De volgende data willen we na de ochtenddienst een klein uurtje oefenen: 10, 24 september en 1, 8 en 22 oktober. Opgeven kan bij Marijke Mesch, tel: 344508 of marijke.mesch@filternet.nl

VANUIT DE JEUGDRAAD

– VBK – Ook dit jaar organiseert de hervormde gemeente Sprang weer een VBK-week op 23, 24 en 25 augustus. Het thema is: (T)op Survival!!! We gaan met elkaar op survival. We zoeken met elkaar ook in de Bijbel naar mooie Bijbelverhalen. Het programma is VERNIEUWD! Er zijn er meerdere activiteiten om te doen, zoals dans, knutselen, muziek, spel etc. Ook anders is dat we alleen in de ochtend een programma bieden. Op de tafel in de hal van De Rank liggen flyers om mee te nemen en/of uit te delen.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In verband met de zomervakantie zijn er geen activiteiten deze week.

Tenslotte

De zomervakantie is bijna voorbij. Het is goed en mooi om weer bezig te zijn in de gemeente en mensen te ontmoeten en te spreken. Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1