Kerkblad ‘Voetius’ 17 januari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging viering Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel. Nr. 0416-282165

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Marieke Klaasse, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied van deze zondag is: Who’s is the king of the jungle? (OTH2015 560). Koning Ahasveros geeft een feest. Er wordt veel gegeten en gedronken. De koning wil dat zijn vrouw Wasti komt, zodat alle mannen kunnen zien hoe mooi zij is. Koningin Wasti weigert te komen. Ze wil zich niet laten zien aan al die mannen. De koning wordt erg boos. Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan luisteren op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. We collecteren voor een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten behoren tot de armsten van de bevolking. Vaak hebben ze niemand die naar hen omziet. Voor deze mensen is een christelijk opvanghuis geopend.

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor de diaconie. Deze is keer is de collecte bestemd voor het Scharlaken koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezig houdt met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp (maatjesproject) en uitstapprogramma’s). Steun dit werk! Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst mogen we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal vieren. In de dienst lezen we over opnieuw over Johannes de Doper (Johannes 1: 19-34). Hij wijst Jezus aan als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! Aan Zijn tafel mogen we dat met elkaar gedenken en vieren! ’s Avonds staan we stil bij de gevolgen daarvan. Wat gebeurt er met je als Hem volgt? We lezen Johannes 3: 22-36. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De verjaardagsbusjes hebben in het 4e kwartaal van 2018 het mooie bedrag van € 369,20 opgebracht. De opbrengst van de collecten in de maand december bedroeg: € 1.322,28 voor de gewone collecte en € 237,45 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkbalans 2019: Geeft u ook weer aan onze kerk? – De jaarlijkse inzamelactie van de kerk, de actie Kerkbalans, komt er weer aan. Tussen 21 januari en 3 februari 2019 ontvangt u een brief van één van onze kerkbalanslopers met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van zeer groot belang, deze vormen maar liefst de helft van de hele begroting!

Een gezonde financiële situatie is van essentieel belang om als Hervormde Gemeente te kunnen blijven bestaan. Naast de normale uitgaven aan met name de erediensten, is er in het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in de restauratie van het orgel en de vervanging van de geluidsinstallatie ten behoeve van deze erediensten.

Met dankbaarheid mogen we zien dat onze gemeente zich in het afgelopen jaar heeft verjongd en we zijn blij met het bloeiende jeugdwerk en alle andere activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Daarom een oproep aan jong en oud om deze ontwikkelingen ook financieel te ondersteunen. We hopen dat we op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze activiteiten blijven voortzetten in 2019.

– Koffieschenker(s) gevraagd – Eén keer per maand, op de tweede zaterdag van de maand, wordt door vrijwilligers van de kerk het oud papier ’s morgens in de wijk Besoyen opgehaald. Deze vrijwilligers (4) en de chauffeurs (2) drinken rond tien uur koffie in De Rank. De koffie werd verzorgd door enkele vrijwilligsters, maar die zijn om verschillende redenen (verhuizing, zwangerschap) gestopt. Wie zou deze taak op zich willen nemen?

Graag contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeestrers, dhr. W. Haverhals, tel: 06-51475203.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Sprang bouwt aan verandering – Op zaterdagavond 9 februari zal het Willem van Oranje College in Waalwijk omgebouwd worden tot restaurant. De jongeren van het Zambia project zullen een driegangendiner voor u serveren met tussendoor entertainment. De opbrengst van deze avond zal ook in zijn geheel ten goede komen aan deze groep. De kosten zijn € 17,50 (incl. 1 consumptie) en voor de kinderen tot 12 jaar € 12,50. Opgave is mogelijk op de site www.hervormdsprang.nl (onder formulieren), via formulieren in de Rank of via Tine Mandemakers: 06-30671557. Allen van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 17 januari is de open avond van de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Alpha Cursus – Donderdag 17 januari is de eerste avond van de Alpha Cursus om 19:30 uur in De Rank.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 18 januari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Deze viering is goed geschikt voor hen die (lichamelijk) moeite hebben om in de kerk aan het Avondmaal te gaan. Wees welkom!

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 19 januari hebben we weer een gezellige middag met de Rainbowkids(plus). Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. We gaan deze middag doorbrengen in de gymzaal aan de Rembrandtlaan 18 in Sprang-Capelle. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van Caroline, Gertine, Gini en Jojanneke

– Vrouwenvereniging – Op maandag 21 januari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19.30 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 22 januari is er om 19:00 uur Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 24 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 25 januari weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Tenslotte

Aan Zijn tafel wil de Heere ons versterken en bemoedigen in de tekenen van brood en wijn, zoals ook het lied van Sela dat verwoord heeft: ‘U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. (…) U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!’ Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1