Kerkblad ‘Voetius’ 19 december 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 december (4e advent)

10.00 uur ds. P. Vroegindeweij uit Lexmond

17.00 uur Kinderkerstfeest

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel.nr. 06-29067029

Oppasdienst: Anja Mijdam, Carin van der Bijl, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Bij terugkomst in de kerk zingen we het projectlied. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. Van harte bevelen we deze collecten bij u aan!

Bij de diensten: Op deze 4e adventszondag ontvangen we ’s morgens een gastvoorganger. ’s Middags om 17.00 uur bent u van harte welkom om met de kinderen het kinderkerstfeest te vieren. De kinderen hebben hard geoefend en geknutseld. We hopen op een goede en gezegende viering met elkaar. Hartelijk welkom in beide diensten!

Woensdag 25 december (1e kerstdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, m.m.v. projectkoor

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel.nr. 0416-341474

Oppasdienst: Hanneke Muijen, Lucas Klaasse, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag is het een bijzondere dag: we vieren het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus de Messias. Deze zondag blijven alle kinderen in de kerk, zodat we samen met alle mensen van onze kerk Kerst kunnen vieren.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van de Gereformeerde ZendingsBond: Bijbels onderwijs, zelfs in gevangenissen in Namibië. In Namibië is er bij veel mensen een groot verlangen om meer van de Bijbel te weten. De cursussen die overal in het land worden gegeven voorzien dan ook in een behoefte. De NETS is een interkerkelijke opleidingsschool voor predikanten en voorgangers. De school heeft twee afdelingen: de voltijdse dagopleiding en het zogenaamde ‘afstandsonderwijs’, dat op locatie gegeven wordt. Het ‘afstandsonderwijs’ voorziet in een grote behoefte. Zelfs in gevangenissen in Namibië wordt theologie gestudeerd. Meer dan 100 gevangenen nemen hieraan deel. Er gebeuren mooie dingen. Gevangenen komen tot geloof. Hun leven verandert. Daarnaast zijn er honderden studenten buiten de gevangenis. Zij willen graag meer van de Bijbel weten om zo beter hun taak binnen de kerk te kunnen uitvoeren. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: De eerste kerstdag is een bijzondere dienst waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Het is één van de hoogtepunten in de christelijke gemeente. Een projectkoor van gemeenteleden verleent medewerking aan deze dienst. Welkom!

Zondag 29 december

10.00 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn,

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, Tel.nr. 277385

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Jessie Nasarany, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Bij terugkomst in de kerk zingen we het projectlied. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het algemene werk van stichting ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag na Kerst ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

Dinsdag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel.nr. 339439

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting TEAR (TEgen ARmoede): Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja. Cambodja draagt nog steeds de littekens van het regime van Pol Pot in de jaren zeventig en tachtig. Het land krabbelt economisch langzaam op, maar nog steeds leeft het merendeel van de bevolking in diepe armoede. Daarom werken we in Cambodja via partner ICC samen met lokale kerken. Kerken worden toegerust om samen met de gemeenschap de problemen te analyseren en zich bewust te worden van de mogelijkheden die er wél zijn om iets tegen armoede te doen. Steunt u dit werk ook? Beide collecten van harte aanbevolen!

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsmorgen

10:00 uur ds. A. de Wit, ontmoeting na de dienst.

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. Nr. 277189

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte heeft als bestemming het werk van de Lepra stichting. In Congo komt veel lepra voor. Door de oorlogen van de afgelopen jaren is er van de gezondheidszorg in Congo weinig overgebleven. Veel Congolezen hebben de ziekte lepra opgelopen in de vluchtelingenkampen van buurland Tanzania. In de kampen was de medische zorg slecht. Daardoor is hulp aan mensen met lepra hard nodig. Sinds 1998 werkt Leprazending in dit immens grote land. Voor de aanpak van lepra en tuberculose werken we nauw samen met het Congolese ministerie van gezondheidszorg. We zijn met name actief in de provincie Sud Kivi. Met steun uit Nederland helpt Leprazending kwetsbare groepen. Denk aan medische hulp, fysiotherapie en het verstrekken van microkredieten. Beide collecten van harte aanbevolen!

Zondag 5 januari

10.00 uur prof. Dr. F.G. Immink uit Driebergen

18.30 uur ds. H.J. van Kapel uit Waspik

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel.nr. 282165

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Finette Pleijter, Frederieke Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Als je veel van iemand houdt (Hemelhoog 125). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Heel goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

 

College van Diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 1 december voor Woord en Daad: € 183,50; 8 december voor Het Scharlaken Koord: € 185,44; zondag 15 december voor Edukans(onderwijs in India): € 197,60; de uitgangscollecte op zondag 15 december voor St. Red een Kind (onderwijs in Zuid Kenia): € 237,60. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand november bedroeg: € 794,41 voor de gewone collecte en € 248,85 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de kerstattenties: Mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst ontving 2x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. J.M. Moerman-Snijders ontving 1x € 5 voor de kerk; mevr. J.D. Pruijssers ontving 1x € 5 voor de kerk; mevr. H. Schouten-van Boksel 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 2x € 5 en 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (22 december) oefenen we opnieuw met het projectkoor voor 1e Kerstdag.

– Voetius digitaal – Komend kalenderjaar ontstaat de mogelijkheid om het kerkblad ‘Voetius’ digitaal te ontvangen. Voor meer informatie en aanmelding zie het bericht op de website (www.hervormdbesoyen.nl).

Digitale nieuwsbrief – Vanaf januari 2020 zal de digitale nieuwsbrief opgestart worden en zal de zondagsbrief in zijn huidige vorm ophouden. Zoals laatste tijd gebruikelijk zal er dan ook een liederenblad gereed liggen voor de gemeenteleden die de liturgie op de beamer niet kunnen lezen. Gemeenteleden die van dit liederenblad gebruikt willen maken kunnen zich aanmelden bij de Scriba Corné Mandemakers, bij voorkeur per e-mail via scriba@kerkinbesoyen.nl.

-Oproep BHV/EHBO – Uw kerkenraad wil graag inventariseren wie er in het bezit is van een BHV en/of EHBO diploma. Ook of u zich beschikbaar wil stellen binnen onze gemeente tijdens diensten en activiteiten. Het doel is niet om een rooster op te stellen, maar inzichtelijk te hebben wie een diploma heeft en beschikbaar is in geval van. Hierbij de oproep om U hiervoor aan te melden, ook als U dat in het verleden al een keer kenbaar heeft gemaakt. Aanmelden hiervoor kan bij de Scriba Corné Mandemakers, bij voorkeur per e-mail via scriba@kerkinbesoyen.nl.

– Uitnodiging diner op tweede Kerstdag 2019 – Geachte gemeenteleden, Samen met broeders en zusters uit onze gemeente die alleen zijn, willen wij ook dit jaar op tweede Kerstdag bij ons thuis op ‘De Borkse Hoeve’ een kerstdiner serveren. U kunt zich opgeven tot 22 december op telefoonnummer 06-20557428 (Jan) of 06-22434302 (Carin) of u kunt ons even aanspreken na een van de komende kerkdiensten. Dan kunnen we gelijk bespreken of u bepaalde gerechten niet mag eten en of u opgehaald en thuisgebracht wil worden. Aan dit diner, dat rond 13.00 uur zal aanvangen, zijn voor u geen kosten verbonden. We zien ook dit jaar weer uit naar uw deelname, Jan en Carin van den Broek

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Oliebollenactie – – Oliebollenactie – Het einde van het jaar komt in zicht en de voorbereidingen voor de jaarlijkse oliebollenactie zijn gestart. Ook dit jaar verkopen we weer oliebollen en appelbeignets. Klik hier om uw bestelling te plaatsen.

Het bestelformulier kunt u vinden in de standaard in De Rank en een online formulier op www.kerkinbesoyen.nl. Op dinsdag 31 december zijn de oliebollen en appelbeignets af te halen bij de Rank (tussen 08:30 – 12:00 uur) en worden, indien gewenst, zelfs thuisbezorgd. Bestellingen kunnen tot en met 29 december worden doorgegeven op via het bestelformulier, de website www.kerkinbesoyen.nl of per mail oliebollenactie@kerkinbesoyen.nl.

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 9 t/m 16 Mei 2020 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich uiterlijk tot en met 17 februari 2020 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 22 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. De hele gemeente is van harte uitgenodigd om het kinderkerstfeest mee te vieren!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 19 december is er geen MusicalKids en geen Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 20 december is er weer tienerclub TOV. Komen jullie weer allemaal?

Kerstviering Spoorwiel – Op vrijdagavond 20 december is de kerstviering in Spoorwiel. Voor de eerste keer is de viering samen met de katholieke kerk georganiseerd. Diaken Schravendeel en ds. De Wit (overdenking) leiden de kerstviering. We nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen. Ontvangst vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Hartelijk welkom!

Kinderkerstfeest – Zondag 22 december om 17:00 uur vieren we het kinderkerstfeest.

Oliebollenactie – Dinsdag 31 december kunt u tussen 8:30 – 12:00 uur uw bestelling ophalen in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 7 januari om 19.00 uur begint de Kindercatechese & Follow Me weer.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 8 januari om 14:00 uur is er de eerste contactmiddag van 2019. Deze middag staat vooral in het teken van de onderlinge ontmoeting. Van harte welkom!

– Gebedstijd – Woensdagavond 8 januari om 19.00 uur is er de maandelijkse gebedskring. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 9 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

De komende weken hopen we elkaar als gemeente vaak te ontmoeten. In de erediensten of bij andere gelegenheden. Ik vind het telkens weer verrassend om te ontdekken hoe Gods genade zichtbaar wordt. Wij hoeven niet ons best te doen om op te klimmen naar God. Wie zou daartoe in staat zijn? Goddank heeft de Zoon Zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Uit liefde is Hij afgedaald naar deze aarde en is Hij mens geworden. Om u voor Zijn liefde in te winnen en u tot kind aan te nemen door het geloof in Christus. Allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1