Kerkblad ‘Voetius’ 21 februari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. J. Wolters uit Almkerk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel.nr. 277385

Oppasdienst: Anja Mijdam, Jojanneke van Rijsbergen, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied voor deze zondag is: Lees je Bijbel, bid elke dag (OTH 440). Het verhaal van Esther gaat verder. Koningin Esther durft eindelijk het gemene plan van Haman te vertellen aan de koning. Ze vraagt aan de koning om haar en haar volk te laten leven. Hoe het verhaal afloopt hoor je op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt. Beide collecten van harte aanbevolen!

Extra collecte: Deze zondag is er bij de uitgang een zogenaamde tientjescollecte bestemd voor de vernieuwde geluidsinstallatie. Zie onder voor meer informatie.

Bij de diensten: In de ochtenddienst staan we stil bij het thema: ‘You’ve got talent’. De jongeren die vanuit onze gemeente komende zomer naar Zambia hopen te gaan introduceren een nieuwe actie. U wordt uitgenodigd om mee te doen! In de dienst lezen we de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25: 14-30. De avonddienst heb ik geruild met collega Wolters. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 2 december voor Kerk in Actie Pretoria: € 132,50; 9 december voor Edukans: € 210,65; 16 december voor Stichting Hatua: € 153,65; de uitgangscollecte op 16 december voor het diaconale werk in de eigen gemeente: € 209,15; 23 december voor project van de GZB: € 158,35; 25 december voor Red een Kind: € 260,31; 30 december voor Dorcas: € 147,75; 31 december voor ZOA: € 90,95; 1 januari voor de Lepra zending: € 69,35; 6 januari Kerk in Actie Medellín: € 120,25; 13 januari voor Edukans: € 214,95; 20 januari voor het diaconale werk in de eigen gemeente: € 243,10; de uitgangscollecte op 20 januari voor project 1027 Malawi: € 241,75; 27 januari voor Tear India: € 122,70; 3 februari voor Red een kind in Gwassi Kenia: € 176,40. Hartelijk dank voor uw gaven en ook de giften die we via de bank hebben ontvangen.

College van kerkrentmeesters: Ouderling J.H. van den Broek ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming – In de kerkenraadsvergadering van januari heeft de kerkenraad Matthea Klaasse-Mesch benoemd als bezoekzuster. Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag 18 februari heeft Matthea de gelofte van geheimhouding afgelegd. Matthea zal in overleg met de wijkouderlingen en predikant pastorale bezoeken afleggen. We wensen haar Gods zegen toe bij haar nieuwe taak!

– Aankondiging collecte – Afgelopen najaar hebben wij al aangekondigd dat we ieder kwartaal een ‘tientjescollecte’ willen houden voor een specifiek doel. Dit kwartaal collecteren we nogmaals voor de nieuwe geluidsinstallatie. De geluidsinstallatie heeft circa € 13.000 gekost. Ter dekking van de kosten van de installatie en de toekomstige vervanging willen we jaarlijks 1 à 2 maal een tientjescollecte voor dit doel houden en doen we dus een beroep op u! Zondag 24 februari is de extra collecte bij de uitgang, de zogenaamde ‘tientjescollecte’. Uiteraard bevelen we deze collecte van harte bij u aan! U kunt natuurlijk ook een extra – fiscaal aftrekbare – bijdrage (o.v.v. geluidsinstallatie kerk) overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Besoyen te Sprang-Capelle. Doet u/jij ook mee?

– Actie kerkbalans – Dankbaar kunnen we terugkijken op de actie kerkbalans. Tot op heden heeft de actie het prachtige bedrag van € 63.700 opgebracht. Dit is een stijging van € 7.000 ten opzicht van voorgaand jaar. Wij willen, naast alle gevers, in het bijzonder ook de kerkbalanslopers bedanken die de enveloppen persoonlijk hebben rondgebracht en opgehaald.

– Aankondiging gemeenteavond – Op woensdag 27 maart willen een gemeenteavond houden. Op deze avond willen we u informeren over de voortgang van verschillende onderwerpen uit het beleidsplan. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 21 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 22 februari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

Gesprekskring Stagelopers – Op 24 februari om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Catechese – Dinsdagavond 26 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– Vrouwenochtend – Woensdag 27 februari is er weer een vrouwenochtend. We gaan verder in het boekje ‘Geloven en doen’. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. We zijn vanaf 9:15 uur welkom bij Marijke de Heer, Mendelssohnstraat 3 Waalwijk

– MGB – Donderdagavond 28 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 28 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Bijbelkring – Donderdag 28 februari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dit keer een gelijkenis uit Lukas 18:1-8. Welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1