Kerkblad ‘Voetius’ 29 november 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 2 december (1e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Ede

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. Nr. 277189

Oppasdienst: Caroline Phiri, Miranda van Vuuren, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 5. We zingen als kinderlied het eerste couplet van het projectlied. Het verhaal gaat vandaag over Zacharias. Hij is een priester en heeft dienst in de tempel. Dan staat er opeens een engel van God voor hem. De engel zegt tegen hem dat hij en zijn vrouw een zoon krijgen. Zacharias gelooft het niet. Hij en zijn vrouw zijn al erg oud. Omdat Zacharias de engel niet gelooft kan hij niet meer praten, totdat zijn zoon Johannes geboren wordt. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van Kerk in Actie. Veel zwarte jongeren in Pretoria (Zuid-Afrika) hebben weinig toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De christelijke partners van Kerk in Actie bieden hulp om hen uit deze vicieuze cirkel van armoede en uitzichtloosheid te laten komen. Dit doen ze door huiswerkbegeleiding te geven, onderwijs te stimuleren en te werken aan hen zelfvertrouwen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag is het de 1e adventszondag. In deze gezinsdienst besteden we ook aandacht aan de start van het adventsproject ‘lichtdragers van God’. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vacatures kerkenraad – Aan het einde van het kalenderjaar zijn de volgende broeders van de kerkenraad aftredend en herkiesbaar. Dat betreft ouderling C.A.F. Vroegrijk, jeugdouderling C.H.J. Klaasse en diaken C.J. Mandemakers en ouderling-kerkrentmeester A.J. Schouten. Op de laatste kerkenraadsvergadering is bekend geworden dat de broeders Vroegrijk, Klaasse en Mandemakers zich herkiesbaar stellen. We zijn dankbaar dat zij bereid zijn om een nieuwe periode in het ambt te dienen. Als er geen bezwaren ingebracht worden voor komende zaterdag 1 december zijn zij kerkordelijk herkozen. Broeder A.J. Schouten heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. We proberen deze vacature de komende tijd nog in te vullen. Verder treedt diaken R.A.M.A. Vos per 1 januari af, maar hij is bereid om nog een half jaar door te gaan (dispensatie). Daarnaast heeft de kerkenraad in haar laatste vergadering broeder N.W. (Dennis) Heijkoop benoemd als ouderling voor zending en evangelisatie. Hij heeft tot en met 1 december de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. Wijsheid gewenst bij de afweging en Gods zegen voor jou, Gini en het gezin!

– Aankondiging Kerstmarkt – Vrouwenvereniging Lydia en de actiegroep Zambia organiseren op zaterdag 8 december van 14.00 tot 17.00 uur een kerstmarkt in de Rank (Hollandsestraat 5 te Waalwijk). Tijdens de kerstmarkt is er ook een kerstrommelmarkt met spullen die met kerst te maken hebben. Daarvoor roepen we u op om oude, niet meer gebruikte, kerstspullen te verzamelen en in te komen leveren (kerstballen, lichtjes etc.). Spullen kunt u inleveren op zaterdag 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Rank. Alvast bedankt voor uw medewerking.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 23 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. De kinderen van de RainBowKids en de zondagschool kunnen zich opgeven via de link die jullie krijgen via de mail. Voor de kinderen die een muziekinstrument spelen is er mogelijkheid om een liedje te spelen. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 29 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 29 november om 20.00 uur in De Rank. We lezen Mattheüs 25: 31-46. Welkom!

– Vrouwenvereniging – Op maandag 3 december komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 4 december om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 6 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 7 december weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

Tenslotte

Afgelopen zondag stonden we stil bij het getuigenis wat Jozef naliet. De kist van Jozef als een sprekend teken dat God Zijn belofte vervult! Zo mogen wij ons ook in geloof vasthouden aan de belofte die klinkt vanuit het Woord: Zie, Ik maak alle dingen nieuw! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1