Kerkblad ‘Voetius’ 10 oktober 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 13 oktober

10.00 uur prof. Dr. F.G. Immink uit Driebergen

18.30 uur ds. C. Mijderwijk uit Meerkerk

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, tel. 282165

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Milou Roos, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Van A tot Z (OTH2015 472). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Extra deurcollecte: Vandaag is er een tientjescollecte van het college van kerkrentmeesters voor een bijzonder doel. Dit keer voor de restauratie van de scheidingsmuur bij de kerk. Zie onder voor meer informatie. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag in de herfstvakantie ontvangen we zowel ’s morgens als ’s avonds een oud-predikanten van Besoyen. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Tientjes collecte – Komende zondag 13 oktober is er bij de uitgang weer de 10-tjes collecte, met als doel de restauratie van de kerkmuur. Om de twee jaar voert de Monumentenwacht een inspectie uit naar de staat van ons kerkgebouw en geeft advies over de uit te voeren werkzaamheden.

Reeds een groot aantal jaren wordt er geadviseerd om de scheidingsmuur bij de ingang aan de Grotestraat geheel te restaureren. Dit omdat de muur flink uit het lood staat, er een aantal stenen uitgevallen zijn en ook de ezelsrug losligt. Het advies is om de muur in zijn geheel te herbouwen.

Als College van Kerkrentmeesters willen we deze serieuze klus begin 2020 graag met vrijwilligers uit onze gemeente aanpakken. Een ieder die hieraan wil meewerken kan zich melden bij Wim Haverhals of Rini Quirijns.

Met de 10-tjes collecte willen we alvast een voorschot nemen op de financiering van deze herbouw. Wij rekenen wederom op uw gulle steun

– Bezinningsdag PGML – Op D.v. zaterdag 26 oktober wordt er een bezinningsdag georganiseerd door en voor de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML). Deze dag is bedoeld voor gemeenteleden en kerkenraadsleden.

Het thema van de bezinningsdag zal zijn: “Geestelijke herleving”. We zien overal om ons heen dat het christelijk geloof minder relevantie krijgt in het dagelijks leven. Dit kan een gevoel van pessimisme en verlamming oproepen. We moeten ons echter niet laten leiden door het huidige geestelijke klimaat in Nederland. Er zijn veel voorbeelden van opwekking, zowel in het verleden als in het heden. Opwekking is een soeverein werk van God. Maar dat houdt niet in dat wij als gelovigen daarin passief moeten zijn. Wij hebben hierin ook onze verantwoordelijkheid, vooral om volhardend te bidden om een opwekking.

Als spreker is uitgenodigd ds. Wim ten Voorde, die dit onderwerp na aan het hart heeft liggen. Ds. Ten Voorde is hoopvol voor Nederland: “De Heilige Geest kan dwars door het tijdsdenken heen werken. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God”.

We willen die dag met elkaar over het thema nadenken en spreken. ’s Ochtends zal ds. Ten Voorde een inleiding houden met nagesprek. ’s Middags zullen we aan de hand van korte films in kleinere groepen het thema bespreken. Ook willen we met de deelnemers samen in gebed gaan voor onze kerken.

Tijd: 10.30 tot 15.00. Koffie/thee vanaf 10.00 uur. Tussen de middag wordt een lunch geserveerd.

Locatie : ontmoetingscentrum “De Haven” aan de Leefdaelhof 11 te Waalwijk (achter de Kerk aan de Haven

Opgeven kan tot 22 oktober bij de scriba van de eigen gemeente of bij de scriba van de PGML, Janneke Opmeer, e-mail: scribapgml@gmail.com of telefonisch 0416-316331

VANUIT DE DIACONIE

– Benoeming – In de kerkenraadsvergadering van 24 september j.l. is broeder Piet de Laat aangesteld als administrateur van de diaconie. Hij zal de financiële administratie van de diaconie gaan voeren en heeft daarvoor de gelofte van geheimhouding afgelegd. We zijn dankbaar dat Piet zich daarvoor in wil zetten en wensen hem Gods zegen toe!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 10 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 11 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Wees welkom!

– Oud-papier – Zaterdag 12 oktober hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Wim Haverhals en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. André Boer. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 15 oktober is er geen catechese in verband met de herfstvakantie.

– MGB – Donderdagavond 17 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Tienerclub TOV – De eerste TOV avond is verschoven naar vrijdag 18 oktober! Op die avond starten we het nieuwe seizoen van de tienerclub TOV. We beginnen om 19:30 uur en de avond is om 21:30 uur afgelopen.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 19 oktober starten we weer met het nieuwe seizoen van de Rainbowkids. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. Het thema van de middag is “God wijst de weg”. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

Tenslotte

Afgelopen zondag werden we voor de keuze gesteld: ‘kies dan het leven, opdat u leeft!’ Aan tafel mochten we de tekenen van het nieuwe leven met Christus ontvangen: brood en wijn. Komende week is het herfstvakantie voor de kinderen van de scholen. Een goede week gewenst, thuis of elders! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1