Kerkblad ‘Voetius’ 12 december 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 december (3e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur prof. Dr. F.G. Immink uit Driebergen, jubileumdienst

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Caroline Phiri, Miranda van Vuuren, Frederieke Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Bij terugkomst in de kerk zingen we het projectlied. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting Edukans: verbetering van onderwijs in India. Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig! Edukans werkt samen met 46 basisscholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement. Steunt u dit werk ook?

Extra collecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor een project van stichting Red een Kind: Help een kind in Kenia naar school. De scholen zijn weer begonnen! Ook in Zuid-Kenia. Toch is het voor Munjao (10 jaar) allesbehalve vanzelfsprekend dat hij naar school gaat. Wij willen ervoor zorgen dat hij én andere kinderen naar school kunnen dit jaar. Help jij mee? De naam Munjao betekent ‘geboren in de tijd van hongersnood’. Dat zijn ouders hem deze naam gaven, laat zien hoe groot de armoede is in Zuid-Kenia. Onderwijs kan dit doorbreken. Mogen we op uw hulp rekenen? Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag is het de 3e adventszondag. ’s Morgens hoop ik zelf voor te gaan en lezen we verder in het Bijbelboek Micha. Dit keer hoofdstuk 6: 1-8. In dit gedeelte gaat het om de vraag: hoe kun je voor God verschijnen? Moet je van alles meenemen om God gunstig te stemmen? Zo niet, wat vraagt God dan van ons? ’s Avonds komt onze oud-predikant ds. Immink in het kader van zijn 40 jarig jubileum als predikant. Zie onder voor meer informatie. Hartelijk welkom in beide diensten!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (15 december) oefenen we opnieuw met het projectkoor voor 1e Kerstdag. We zingen: Psalm 98 (Sela), Zo is het beloofd (Sela) en het lied: God zal met ons zijn, God is Immanuël.

– Jubileum predikant – Komende zondagavond (15 december) hoopt Prof. dr. F.G. Immink bij ons voor te gaan in verband met zijn 40-jarig jubileum als predikant. Maandag 2 december was het 40 jaar geleden dat hij bevestigd werd als predikant aan onze gemeente. We willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en koffie/thee in De Rank.

– Voetius digitaal – Komend kalenderjaar ontstaat de mogelijkheid om het kerkblad ‘Voetius’ digitaal te ontvangen. Voor meer informatie en aanmelding zie het bericht op de website (www.hervormdbesoyen.nl).

Digitale nieuwsbrief – Vanaf januari 2020 zal de digitale nieuwsbrief opgestart worden en zal de zondagsbrief in zijn huidige vorm ophouden. Zoals laatste tijd gebruikelijk zal er dan ook een liederenblad gereed liggen voor de gemeenteleden die de liturgie op de beamer niet kunnen lezen. Gemeenteleden die van dit liederenblad gebruikt willen maken kunnen zich aanmelden bij de Scriba Corné Mandemakers, bij voorkeur per e-mail via scriba@kerkinbesoyen.nl.

-Oproep BHV/EHBO– Uw kerkenraad wil graag inventariseren wie er in het bezit is van een BHV en/of EHBO diploma. Ook of u zich beschikbaar wil stellen binnen onze gemeente tijdens diensten en activiteiten. Het doel is niet om een rooster op te stellen, maar inzichtelijk te hebben wie een diploma heeft en beschikbaar is in geval van. Hierbij de oproep om U hiervoor aan te melden, ook als U dat in het verleden al een keer kenbaar heeft gemaakt. Aanmelden hiervoor kan bij de Scriba Corné Mandemakers, bij voorkeur per e-mail via scriba@kerkinbesoyen.nl.

– Uitnodiging diner op tweede Kerstdag 2019 – Geachte gemeenteleden, Samen met broeders en zusters uit onze gemeente die alleen zijn, willen wij ook dit jaar op tweede Kerstdag bij ons thuis op ‘De Borkse Hoeve’ een kerstdiner serveren. U kunt zich opgeven tot 22 december op telefoonnummer 06-20557428 (Jan) of 06-22434302 (Carin) of u kunt ons even aanspreken na een van de komende kerkdiensten. Dan kunnen we gelijk bespreken of u bepaalde gerechten niet mag eten en of u opgehaald en thuisgebracht wil worden. Aan dit diner, dat rond 13.00 uur zal aanvangen, zijn voor u geen kosten verbonden. We zien ook dit jaar weer uit naar uw deelname, Jan en Carin van den Broek

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Vrijwilligersavond – Het einde van het jaar nader snel en voor je het weet is 2019 voorbij. Wij willen alle vrijwilligers van onze gemeente hartelijk bedanken voor jullie inzet voor het afgelopen jaar. We hebben ondervonden dat de gezamenlijke inzet voor een aantal werkzaamheden binnen onze gemeente hierdoor op een manier van samenhorigheid wordt gedaan. Het is mooi dat gemeenteleden hierin elkaar vinden en met elkaar werkzaamheden uitvoeren. Wij spreken daar onze grote waardering en dank voor uit.

Als dank willen de Kerkrentmeesters in Januari een vrijwilligersavond organiseren waarbij jullie allemaal uitgenodigd worden. De datum voor deze avond volgt op korte termijn. Wij als kerkrentmeesters wensen u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Namens de Kerkrentmeesters Wim Haverhals, voorzitter.

– Schoonmaak De Rank – Een minder leuke constatering is dat de lijst van deelnemende vrijwilligers voor het schoonmaken van De Rank met ingang van 2020 is gedaald tot een diepe punt van 11 mensen.

We zijn in 2012 gestart met 40 enthousiaste vrijwilligers die allemaal achter dit project stonden. Wij als kerkrentmeester moeten ons beraden op welke manier wij het tekort aan vrijwilligers gaan oplossen. Het is echter een probleem voor ons allemaal. We zijn allemaal leden van dezelfde gemeente en willen graag gebruik maken van een schoon gemeentecentrum. Laat ons dit dan ook gezamenlijk proberen op te lossen. Ga eens met elkaar in gesprek en vraag aan elkaar wat kunnen wij hierin iets betekenen voor onze Gemeente.

Wij horen graag wie er tweemaal per jaar 3 uur de tijd heeft om De Rank op orde te houden. De vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Wim Haverhals tel 06-51475203.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 22 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. Voor de kinderen die een muziekinstrument spelen is er mogelijkheid om een liedje te spelen. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 12 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 14 december hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Ad Nerings & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Piet de Laat & dhr. Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– RainBowKids – Lieve kinderen, Zaterdag 14 december is het weer Rainbowkids. De middag begint om half 2. Om half 4 mogen jullie weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien.

Groetjes Jojanneke, Caroline, Gini en Annelieke

– Vrouwenvereniging Lydia – Op maandag 16 december is onze Kerstviering. We beginnen om 18.00 uur met een koffietafel. In het nieuwe jaar starten we weer op maandag 13 januari 2020.

Kerkenraadsvergadering – Maandag 16 december vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – In verband met de kerstvieringen op de scholen is er op 17 december geen Follow Me en kindercatechese.

Contactmiddag – Woensdag 18 december hopen we onze kerstsamenkomst te houden. In het eerste deel van de middag zal ds. De Wit de meditatie verzorgen. Na de pauze vervolgen we het kerstprogramma o.l.v. Riny Visser. Zoals we gewend zijn, sluiten we het programma af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We nodigen u van harte uit om deze middag aanwezig te zijn. Vergeet u niet om u aan te melden voor het programma? We verwachten u om 15.30 uur in de Rank.

– MGB – Donderdagavond 19 december is er geen MusicalKids en geen Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 20 december is er weer tienerclub TOV. Komen jullie weer allemaal?

Kerstviering Spoorwiel – Op vrijdagavond 20 december is de kerstviering in Spoorwiel. Voor de eerste keer is de viering samen met de katholieke kerk georganiseerd. Diaken Schravendeel en ds. De Wit (overdenking) leiden de kerstviering. We nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen. Ontvangst vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Hartelijk welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1