Kerkblad ‘Voetius’ 12 november 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 november

10:00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin uit Andel

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten. Tel. Nr. 282165.

Oppasdienst: Matthea Klaasse en Trudy Spierings.

Zondagsschool: Hoi! Vandaag gaat het verhaal over leeuwen. Daniël zit bij ze in de kuil. Een spannend verhaal. Kom je ook luisteren? Tot zondag!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het werk van ZOA. Stichting ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van conflicten of natuurrampen. Zij helpen de mensen om een nieuw bestaan op te bouwen. De missie van ZOA is samen te vatten met de woorden: hulp, hoop en herstel.

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is er de extra collecte bij de uitgang. De komende maanden is deze extra collecte bestemd voor het project ‘Winterhulp’ van de stichting Kom Over en Help. U heeft afgelopen zondag een folder ontvangen met meer informatie over dit project. Alle collectes van harte aanbevolen!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de dankdagcollecte is € 1925. Hartelijke dank voor uw giften!

VANUIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsverkiezingen – De kerkenraad is dankbaar dat de broeders W. Haverhals, C.A. Quirijns en A.J. Schouten hun benoeming tot ouderling-kerkrentmeester hebben aanvaard. Broeder J.H. van den Broek heeft zijn benoeming als pastoraal ouderling aanvaard. Broeder M.C. Klaasse kon zijn benoeming als ouderling voor Zending en Evangelisatie niet aannemen. We wensen hen Gods zegen toe en vrede over hun beslissing. Indien u eventuele bezwaren hebt tegen hun bevestiging of tegen de gevolgde procedure, bent u in de gelegenheid om dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba van de kerkenraad voor zaterdag 14 november.

Uitslag 6-jaarlijkse stemming – Op 4 november j.l. hebben we na de dankdagdienst de zesjaarlijkse stemming gehouden. De uitslag van deze stemming is dat de gemeente de kerkenraad machtigt om ambtsdragers te verkiezen. Dit wordt door gedaan door middel van de tussenweg van dubbeltallen (of verkiezingslijsten), waaruit de belijdende leden kunnen kiezen. Dit is een voortzetting van het huidige beleid.

– Kerkvisitatie – Op D.v. maandag 16 november ontvangen we de visitatoren. Daarbij is ook de mogelijkheid voor gemeenteleden om met de visitatoren te spreken. Tussen 19:00 – 19:30 uur. We hopen dat de visitatoren door de verschillende ontmoetingen en gesprekken een goed beeld van onze gemeente kunnen vormen.

– Avond geloofsopvoeding 25 november: “Geloven begint thuis” – Waarschijnlijk hebben jullie bij de geboorte van jullie kind of kinderen geen gebruiksaanwijzing meegekregen… Opvoeden is een vak apart, wat je leert door het te doen, stukje bij beetje. De christelijke opvoeding vraagt speciale aandacht. We willen ook het geloof met onze kinderen delen. Maar hoe geef je dit vorm? Misschien sta je hier als ouder alleen voor. Of heb je niet echt een voorbeeld van thuis meegekregen. Of je zou gewoon eens willen weten hoe andere ouders dit aanpakken, zodat je hierdoor ideeën op kunt doen. Op 25 november zijn ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van harte welkom om over deze vragen na te denken en praktisch aan de slag te gaan, met het oog op Advent en Kerst. Ook de vraag wat de kerk hierin kan betekenen komt aan bod. De avond start om 20.00 (inloop vanaf 19.45) in de Rank.

– Dagboek GZB – Zoals u wellicht gezien heeft, liggen er in de hal van De Rank lijsten om in te tekenen voor een GZB dagboek. Een mooi hulpmiddel bij het lezen van de Bijbel. Ook voor jongeren staan er mooie stukjes in die je helpen bij het (beter) begrijpen van de Bijbel. De bestelde boekjes worden in december bij u thuisbezorgd.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 12 november om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Aanstaande vrijdag 13 november is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Om 22:00 uur is de avond afgelopen. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

Micha Maaltijd – Op vrijdagavond 13 november hopen we de eerste van drie Micha maaltijden te houden bij Bram en Hanneke (Kanteel 30). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben van Zelst (06-34501381).

– Oud-papier – Zaterdag 14 november hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Peter Moerman & dhr. Henk Hoefnagel. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Gesprekskring Stagelopers – 15 november om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij John en Gertine van Tilborgh (Beukenlaan 20).

Kerkenraadsvergadering/Visitatie – Op maandag 16 november vergadert de kerkenraad samen met de visitatoren.

– Catechese – Op dinsdagavond 17 november om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 19 november om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

PGML vergadering – Het samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) vergadert op donderdag 19 november om 19:30 uur in de Schakel in Waspik.

Bijbelkring – Donderdag 19 november om 20:00 uur is er weer Bijbelkring. We lezen 1 Petrus 2: 11 – 25. Hartelijk welkom!

Belijdeniscatechese – Op vrijdagavond 20 november komen we opnieuw bij elkaar als belijdenisgroep. Van harte welkom om 20:15 in de pastorie.

Tenslotte

Komende zondag wil ik verder gaan met Jakobus. De vorige keer luisterden we naar de oproep van Jakobus om onze woorden en daden één geheel te laten zijn. Nu staan we stil bij hoofdstuk 4, over onderwerping aan God. Dat klinkt niet echt aantrekkelijk: onderwerpen. Waarom zou je dat doen? Welkom!

Ontvang allen de hartelijke groeten van ons uit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1