Kerkblad ‘Voetius’ 14 november 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 november

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. C. van der Scheur uit Eemnes

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Finette Pleijter, Marijn van de Werken

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Laat zo je licht maar schijnen (OTH 439). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Extra collecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook? Alle collecten van harte aanbevolen.

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconale collecte van zondag 27 oktober voor TEAR (noodhulp Venezuela) heeft € 193,85 opgebracht. De diaconale collecte van zondag 3 november voor de pioniersplek op de Juliana van Stolbergschool heeft € 174,15 opgebracht. De diaconale collecte op dankdag 3 november voor stichting Hulp Oost Europa heeft € 104,10 opgebracht. Hartelijk dank voor uw giften!

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand oktober bedroeg: € 798,52 voor de gewone collecte en € 210,98 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De dankdagcollecte (inclusief bankoverschrijvingen) heeft € 1.705,50 opgebracht. Verder ontvingen we 1x € 500 voor dankdag met als bestemming de restauratie van de kerkmuur. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor dankdag. Hartelijk dank voor uw giften.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Maandbrief – In het rek in de hal van De Rank ligt een nieuwe versie van de maandbrief in korte vorm. Hierop staan de verjaardagen en preekbeurten voor de maanden november – december.

Vacatures kerkenraad – Aan het einde van 2019 zijn de volgende broeders van de kerkenraad aftredend en herkiesbaar. Het betreft ouderling J.H. (Jan) van den Broek en ouderling-kerkrentmeester C.A. (Rini) Quirijns. We zijn dankbaar dat beide broeders hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen (voor een periode respectievelijk 2 en 4 jaar). Als er tegen hen geen tegenkandidaten ingediend worden zijn ze kerkordelijk herkozen verklaard. Daarnaast heeft de kerkenraad broeder R.A.M.A (Ron) Vos (Ranonkel 4 5161 WC Sprang-Capelle) benoemd als ouderling en E.A.M.R. (Ernest) Jacobs (Roek 3 5161 SM Sprang-Capelle) als diaken. Zij hebben tot zaterdag 23 november gelegenheid om hun beslissing kenbaar te maken. We wensen hen Gods zegen toe bij hun overwegingen!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 14 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdag 15 november is er weer tienerclub TOV. We beginnen om 19:30 uur en de avond is om 21:30 uur afgelopen. Zien we jullie weer?

– Vrouwenvereniging – Op maandag 18 november komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 19 november om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Vrouwenochtend – Donderdag 21 november is er weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 3: Christus, de hoop op de heerlijkheid uit het boekje “Geloof, hoop en liefde”.

Jullie zijn om 9.15 uur welkom bij Gerrie Timmermans (A.B. van Lieshoutlaan Waalwijk 107 Waalwijk). Tot dan!

– MGB – Donderdagavond 21 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 23 november is er weer een Rainbowkidsmiddag. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. Het thema van de middag is “Een stevige fundering”. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald.We gaan er weer een gezellige middag van maken met onder andere experimentjes, knutsels, en spelletjes. We hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1