Kerkblad ‘Voetius’ 16 mei 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 19 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, jubileumdienst

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. 06-14173560

Oppasdienst: Anja Mijdam, Jessie Nasarany, Julot Opendorp, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied voor vandaag is: ‘k Stel mijn vertrouwen (OTH 444). Het verhaal over Abram gaat verder… Het is al donker en Abram ligt al op bed. Hij kan niet slapen. Abram is verdrietig omdat hij en Sarai geen kinderen hebben. Dan spreekt God tot hem. Hij zegt; kijk eens naar de sterren aan de hemel. Zo groot zal jouw familie worden. Je zult een zoon krijgen, dat beloof ik. Wat God belooft dat doet Hij.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Edukans in Kenia. In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter op de rest van het land. Edukans zet zich sinds 2011 in voor onderwijsverbetering op basisscholen. Daardoor gaan meer kinderen naar school en is het aantal kinderen dat uitvalt op school verminderd. Reden genoeg om samen nog meer scholen in Kenia te ondersteunen! Met uw hulp kunnen we dit bereiken.

Extra deurcollecte: Op de derde zondag van de maand is de uitgangscollecte van de diaconie bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Namens de diaconie, bij voorbaat dank! Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: De ochtenddienst van komende zondagmorgen staat in het teken van het jubileum van vrouwenvereniging Lydia. De leden van de vrouwenvereniging verlenen hun medewerking aan deze dienst. In de dienst lezen we uit Handelingen 16:1-15. U raadt het al: dat gaat over de bekering van Lydia. ’s Avonds wil ik met u stilstaan bij 2 Korinthe 4:16– 5:10. In dit gedeelte schrijft Paulus over de kwetsbaarheid van het leven en over de hoop en het verlangen wat je als christen mag hebben. In de dienst willen we hier verder over nadenken. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Dhr. A.J. Schouten ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Maandbrief – Er is vorige week opnieuw een maandbrief verschenen, omdat de voorzieningen voor de beamer en de digitale nieuwsbrief nog niet afgerond zijn. U kunt een exemplaar meenemen uit het rek in de hal van De Rank. Tevens willen we u nogmaals wijzen op de aanmelding voor de digitale nieuwsbrief.

Jubileum vrouwenvereniging Lydia – Komende zondag staan we in de kerkdienst stil bij het 75 jarig bestaan van vrouwenvereniging Lydia. We zijn dankbaar dat de vereniging al zo lang bestaat en elke 2 weken bij elkaar mag komen rondom het Woord van God. Dat moment willen we markeren! Door de leden van de vrouwenvereniging zijn een aantal liederen aangedragen die we in de dienst willen zingen. Na de dienst zal er een korte toespraak zijn en wordt er een cadeau van de vrouwenvereniging overhandigd aan de gemeente. Daarnaast zorgt de vrouwenvereniging voor iets lekkers bij de koffie na de dienst. Van harte welkom om dit jubileum mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 16 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Zaterdag 18 mei is het afsluiting van het seizoen van de RBK. We gaan met z’n allen gezellig spelen in de Loonse en Drunese Duinen. Jullie worden verwacht om 10:00 uur op de parkeerplaats van Het Genieten in Kaatsheuvel en mogen om 13:00 uur weer worden opgehaald.

We willen je vragen om een lunchpakketje mee te nemen en je eigen speelgoed. Zet op je speelgoed je eigen naam, zodat wij weten dat het van jou is. Tot dan! Groetjes Jojanneke, Gini, Caroline en Gertine

Vrouwenvereniging – Maandag 20 mei is er de ontspannen afsluiting van het seizoen voor de vrouwenvereniging Lydia.

Consistorievergadering – Maandagavond 20 mei om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 23 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Afgelopen zondag hoorden we de oproep om met hart en ziel de Heere te dienen. Een keuze die verder gaat dan alleen een keuze voor jezelf, maar ook gevolgen heeft voor hen die aan je toevertrouwd zijn. Je kunt die keuze voor de Heere maken als je ziet welke liefde Hij heeft. Ik hoop dat daar doorheen ook steeds meer zichtbaar wordt dat u niet langer voor uzelf leeft, maar voor Hem die u heeft liefgehad! Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1