Kerkblad ‘Voetius’ 17 december 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 december (4e advent)

10.00 uur ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden

17.00 uur Kinderkerstfeest (online)

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Dennis Heijkoop, Anja Mijdam, Timo Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd Noah’s Ark. Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. Maandelijks redden we tientallen kinderen uit een benarde situatie: ze waren achtergelaten, mishandeld of anderszins in nood. Van een aantal kinderen kunnen we later familieleden vinden die de zorg op zich kunnen nemen – een kind hoort immers thuis in zijn of haar eigen familie. Het aantal kinderen dat maar kort bij ons verblijft is hard aan het groeien. Het redden, verzorgen en terugplaatsen van deze kinderen brengt echter ook hoge kosten met zich mee: denk aan kleding en voedsel, medische zorg (veel van deze kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd of ondervoed), en onze maatschappelijk werkers die dagenlang met één zaak bezig zijn. Ook begeleiden zij het kind met het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Door de korte verblijfsduur kunnen deze kinderen niet in ons reguliere sponsorprogramma worden opgenomen. Wij verwelkomen daarom iedereen die deze groep kinderen op het hart wil dragen. We noemen deze groep kinderen “kuwonya” (Luganda voor ‘redden, genezen’). Door mee te doen ondersteunt u hun tijdelijke opvang bij Noah’s Ark en terugplaatsing bij hun eigen familie.

We willen dit project steunen met uw hulp en gebed.

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Het is de wens van deze stichting om kansarme kinderen in Brazilië een betere toekomst te bieden. Ze willen jongeren een plek geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus. Op dit moment loopt er een eindejaarsactie om een pick-up auto aan te schaffen. Deze auto gaat gebruikt worden om boodschappen en donaties die ze ontvangen naar verschillende locaties te brengen.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger en in de middagdienst wordt het online kinderkerstfeest uitgezonden. Goede en gezegende diensten gewenst!

Woensdag 25 december (1e kerstdag)

9.00 uur ds. A. de Wit

10.45 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool:

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) in Malawi: Opvanghuis voor gehandicapten. ‘Tidzalerana’ betekent ‘we zullen zorg voor elkaar dragen’. En dat is precies wat er gebeurt in het opvanghuis voor gehandicapten met deze mooie naam.

De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armsten van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben echter niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mw. Schaafsma, inmiddels oud-zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend.

Sommige bewoners hebben veel zorg nodig, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. De mensen die nog redelijk in staat zijn om wat te doen, worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij het dagelijkse werk in het huis. Tegenwoordig proberen de vrijwilligers van het tehuis ook de kerken in de omgeving van het tehuis te betrekken bij het werk. Ze proberen ten eerste het stigma te laten verdwijnen wat er rust op handicaps en verstandelijke beperkingen. Het zou heel mooi zijn als in de toekomst gemeenteleden ook willen zorgen voor de mensen in dit huis. De diaconie wil dit project van de GZB met uw hulp steunen

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: De eerste kerstdag is een bijzondere dienst waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Zie onder voor meer informatie.

Zondag 27 december

10.00 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Ede

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Minke Mandemakers, Jojanneke van Rijsbergen, Lucas Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Ook naar aanleiding van de corona maatregelen zijn er extra aankopen gedaan om het avond maal te kunnen vieren. Namens de diaconie, bij voorbaat dank!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op deze zondag na Kerst ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

Donderdag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. Wat heeft De Herberg te bieden?

Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem …De diaconie wil graag het werk van de Herberg steunen.

Helpt u/jij mee met een gift en gebed.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Vrijdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsmorgen

10:00 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte heeft als bestemming het werk van de Lepra stichting: ‘Samen stoppen we lepra’. Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra om, Hij genas hen. Wij willen samen met jou in Zijn voetspoor verdergaan. We willen die verwoestende ziekte stoppen. Omdat het nu kan. Met nieuwe medicijnen en methodes moet leprabesmetting over vijftien jaar gestopt zijn. En zolang mensen lijden aan lepra, helpen we hen. Help mee, bid mee.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Zondag 3 januari

10.00 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur ds. S.A. Doolaard uit Serooskerke (Schouwen)

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Matthea en Tobias Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Op deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 22 november voor Red een kind: € 111,90; 29 november voor Stichting Edukans: € 110,50; zondag 6 december voor Open Doors: € 135,20. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

Vacatures kerkenraad – Aan het einde van 2020 is ouderling-kerkrentmeester W. Haverhals aftredend en herkiesbaar. Wim heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode. De kerkenraad vindt dit jammer, maar respecteert zijn besluit. Daarnaast is er de bestaande vacature binnen de diaconie die ontstaan is door de verhuizing van Paul van Vuuren.

Om in deze vacatures te voorzien nodigt de kerkenraad de belijdende leden van de gemeente uit om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken en (ouderling-) kerkrentmeester. Bij laatstgenoemde vacature zoeken we bij voorkeur iemand die affiniteit heeft met financiële zaken. U kunt deze namen tot 30 december 2020 schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

– Kerkdiensten – Op moment van schrijven van dit kerkbladbericht is nog niet duidelijk hoe de richtlijnen voor de kerkdiensten van de Protestantse Kerk er precies uit gaan zien na de persconferentie van afgelopen maandagavond. Zodra hierover meer bekend is, zullen we informeren via de nieuwsbrief.

Op dit moment is het de bedoeling dat we op 1e kerstdag 2 kerkdiensten aan willen bieden voor maximaal 30 bezoekers. De eerste dienst om 9:00 uur wordt niet uitgezonden en er wordt ook geen oppas en zondagsschool aangeboden. Na de eerste dienst wordt het kerkgebouw gereinigd en gelucht, waarna er om 10:45 uur een 2e dienst is waarbij oppas en zondagsschool gehouden worden.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

– Overige kerkelijke activiteiten – Naar aanleiding van de persconferentie heeft de kerkenraad besloten alle kerkelijke activiteiten tot 18 januari stop te zetten. Een pijnlijk besluit voor een aantal activiteiten die nog gepland stonden richting kerst, maar gezien de strenge maatregelen kunnen we helaas niet anders.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Oliebollenactie – Het einde van het jaar komt in zicht en de voorbereidingen voor de jaarlijkse oliebollenactie zijn gestart. Ook dit jaar verkopen we weer oliebollen en appelbeignets. Hierbij kunnen we de bestelling op 31 december bezorgen of u kunt in onze drive-in afhalen. Bestellingen kunnen via de website: www.kerkinbesoyen.nl worden geplaatst. In verband met de voorbereiding en de inkopen willen we iedereen vragen om de bestelling zo snel mogelijk te doen en in ieder geval uiterlijk 29 december. Wij kunnen u dan garanderen dat we heerlijke oliebollen en/of appelbeignets voor u klaar hebben staan.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 20 december 17.00 uur te volgen via YouTube, Vimeo en Facebook-Live.

Het is bijna kerstmis. Staat bij jou ook de kerstboom in huis of heb je al kerstwerkjes gemaakt? Waarschijnlijk heb je ook al wel een kerstfilm gezien. Overal zie je kerstboodschappen via kaartjes, whatsApp, TikTok of Insta.

Zo’n 2000 jaar geleden was er nog geen WhatsApp of TikTok. Toch werden er wel boodschappen verzonden en soms waren dit hele bijzondere boodschappen. Deze werden niet door mensen verstuurd, maar door Engelen.

Je leest ook in de verhalen uit de Bijbel rond Jozef en Maria dat engelen boodschappen brengen.

De boodschap van God is dat Hij toekomst ziet in jou en mij. God wil zijn liefde laten zien aan en door ons als mensen. Deze boodschap gaan wij zondagmiddag 20 december met elkaar delen. Door de livestream ben je met ons verbonden en kan je zelf meedoen en mee-chatten. Een interactief geheel waar jij samen met je ouders bij kunt zijn. In de kerk zullen er verhalen verteld worden en wordt er gezongen. Je moet wel opletten en aantal spullen vooraf opzoeken. Want je wordt tijdens de livestream uitgedaagd door de vertellers.

Moeilijk? Nee hoor, kijk vanaf donderdag 17 december op Facebook voor de benodigde attributen.

Zit jij er zondag 20 december 17.00 uur samen met de familie klaar voor?

De stream is live te volgen op ons kanaal op YouTube, Vimeo en Facebook-Live

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Op donderdag 17 december is er geen Musicalgroep Besoyen.

Tienerclub TOV – Helaas kan de tienerclub op vrijdag 18 december niet doorgaan ivm de Coronamaatregelen.

– RainBowKids – Ook de RBK middag van 19 december is helaas geannuleerd.

Kinderkerstfeest – Zondagmiddag 20 december om 17:00 wordt het online kinderkerstfeest uitgezonden.

Catechese – Op dinsdagavond 5 januari is er geen catechese.

– Gebedstijd – Woensdagavond 6 januari willen we wél met elkaar bidden.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1