Kerkblad ‘Voetius’ 17 september 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 20 september

10.00 uur ds. A. de Wit, startzondag

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Natasja v/d Galien, Theo Fuijkschot en Minke Mandemakers

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Woord en Daad. 20 miljoen inwoners met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar. Dat zijn twee cijfers die de bevolking in Burkina Faso omschrijven. Het West-Afrikaanse land telt veel jongeren. Veel van hen hebben geen baan of ze verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien. Banen zijn er wel, maar de opleidingen sluiten vaak niet aan op de wensen van de bedrijven. De vakopleidingen zijn vaak te theoretisch en niet praktisch genoeg ingesteld. Juist voor de jongeren een structureel inkomen cruciaal is. Job Booster Burkina Faso geeft de arbeidsmarkt een boost. De Diaconie wil met uw hulp dit project graag onder steunen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de 3e zondag van de maand. Dit betekent dat de extra collecte bestemd is voor de diaconie. Vandaag collecteren we voor het Bijbelhuis in Antwerpen. Het Bijbelhuis is een buurtcentrum, een gastvrij (t)huis met een open Bijbel te 2060. 2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord met veel diversiteit op alle vlak: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, … Het is een buurt met veel uitdagingen. Te midden hiervan wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er worden toffe activiteiten georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te maken in de buurt. Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles doen we om de liefde van God de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus Christus.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondagmorgen staan we stil bij het begin van het winterwerk. De clubs, verenigingen en catechese starten binnenkort weer (voor zover dat mogelijk is in de Coronatijd). De komende periode gebruiken we ook om kennis te maken met het materiaal van het Focustraject (zie onder voor meer informatie). Komende zondag lezen we daarom uit Lukas 10: 25-42. Het gaat met name om het gedeelte van Martha en Maria. Het thema is: ‘ont-moeten’. ’s Avonds heb ik geruild met collega Van Wijk. Een goede en gezegende dienst gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecten over de maand augustus hebben in totaal € 1.347,20 opgebracht. Dit is inclusief de € 430 voor noodhulp aan Libanon. De diaconie heeft dit laatste bedrag verdubbeld. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – We willen u oproep om zoveel als mogelijk is betrokken te zijn bij de kerkdiensten. U dient zich voor de kerkdiensten op te geven (via het formulier https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Voor de avonddiensten is het wenselijk dat u zich opgeeft (dan weten we wie we kunnen verwachten), maar u kunt naar de dienst komen zonder u in te schrijven. Dan hoeft u zich enkel te registreren bij binnenkomst.

– Startzondag – Komende zondag is het de startzondag. U heeft nog de gelegenheid om zich hiervoor op te geven.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen we het niet op de gebruikelijke manier doen. Toch willen we zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om mee te doen, maar ook elkaar te ontmoeten rondom het thema. Dit willen we organiseren door op verschillende plaatsen samen te komen (met inachtneming van de regels van het RIVM).

Het programma ziet er als volgt uit:

10:00 uur – 11:15 uur kerkdienst

11:15 uur – 11:45 uur koffiedrinken

11:45 uur – 12:30 uur uitwerking thema door quiz en/of vragen

Er zijn verschillende manieren om hier aan deel te nemen:

1. Je meld je aan voor de kerkdienst op 20 september ’s morgens via de gebruikelijke link (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6). Je kunt je tot uiterlijk vrijdagavond 18 september opgeven. Na de kerkdienst kunt u blijven om koffie te drinken. Aansluitend nemen degenen die mee willen doen aan de uitwerking van het thema weer plaats in de kerk.

2. Je stelt je huis of tuin beschikbaar om andere gemeenteleden te ontvangen (maximaal 6 personen). Je kunt ervoor kiezen om samen de kerkdienst te volgen, of door na de kerkdienst bij elkaar te komen, koffie te drinken en het thema uit te werken. We maken dan ook een verbinding met de groepen die op andere plaatsen samen komen. Je kunt je opgeven via deze link (https://docs.google.com/forms/d/15DG_6Zxca4NWeiuoREA6GvN4PoFQg0-sAULKtLhZO8Y/viewform?edit_requested=true ) of bij Tine Mandemakers (tine.mandemakers _ gmail _ com, 0416-337219, AB van Lieshoutlaan 61 Waalwijk). Je geeft jezelf op, maar je kunt ook aangeven of je thuis mensen wilt ontvangen.

3. Je geeft aan dat je mee wilt doen en bij iemand uitgenodigd wordt. Je hoort op zaterdag 19 september bij wie je verwacht wordt. Je kunt je opgeven via deze link (https://docs.google.com/forms/d/15DG_6Zxca4NWeiuoREA6GvN4PoFQg0-sAULKtLhZO8Y/viewform?edit_requested=true ) of bij Tine Mandemakers (tine.mandemakers _ gmail _ com, 0416-337219, AB van Lieshoutlaan 61 Waalwijk). Geef aan dat je geen mensen thuis wilt ontvangen, dan zorgen wij dat je bij een ander gemeentelid ontvangen wordt.

Het formulier hiervoor en de link vindt u op de website en in de nieuwsbrief.

Op zaterdag 19 september zullen we bericht sturen wie je kunt verwachten, of waar je verwacht wordt. Zo hopen samen een mooi startmoment met elkaar te hebben.

– Vrouwenvereniging – Lieve dames van vrouwenvereniging Lydia. Na een veel te lange stop willen we op 21 september weer beginnen. We doen dit dan in de grote zaal, met voldoende afstand. Hopelijk zien we jullie dan. Hartelijk groeten Carin, Dina, Diny en Hannie.

– Contactmiddagen – Helaas hebben we moeten besluiten om tot nader order geen contactmiddagen te houden in verband met de ontwikkelingen en de regelgeving rond het Coronavirus. Ook hebben organisaties die een presentatie zouden verzorgen al hun afspraken geannuleerd. We kunnen zelfs voorlopig ook geen nieuwe afspraken maken. Het comité.

– Jubileum pastor Csík – Op 1 oktober is het 25 jaar geleden dat dominee Csík bevestigd is als predikant in onze zustergemeente Ton. Al meer dan 20 jaar zijn wij in contact met hem, zijn familie en uiteraard de gemeente van Ton. Velen uit onze gemeente, zowel jong als oud, zijn in die tijd in Ton geweest.

Graag willen wij jullie oproepen een felicitatie, bijvoorbeeld een kaartje (met foto) of een mailtje, te sturen.

Dit kan gewoon in het Nederlands. U zult hem hier een groot plezier mee doen. Adres: pastor Csík, Hlavna 122, Ton 94615, Slovak Republic (Slowakije) Email: csikgyoergy. Alvast bedankt namens de Commissie Ton

Bijbelkring – Volgende week donderdag 24 september start de Bijbelkring weer. Het voorstel is om dit seizoen met het materiaal van Focus aan de slag te gaan. Komende zondag zal het thema centraal staan in de verkondiging en op (o.a.) de Bijbelkring kunnen we hier verder over in gesprek. Voel je vrij om de sfeer een keer te komen proeven. Voor de Bijbelkringavonden is geen aparte voorbereiding nodig. Van harte welkom!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Gemeenteavond Focustraject – Volgende week woensdag 23 september is er een gemeenteavond gepland over het Focustraject. Op deze avond worden de uitkomsten van de enquêtes met ons gedeeld en kunnen we daarover met elkaar in gesprek. Op die avond is iemand van de IZB aanwezig die ons meer vertelt over het Focustraject en u kunt uw vragen hierover stellen. Om als kerkenraad tot een goed besluit te kunnen komen is uw aanwezigheid van belang. De agenda van de gemeenteavond vindt u in de nieuwsbrief die vrijdag verzonden wordt en zal zondag ook op de tafel in de hal van De Rank beschikbaar zijn.

De avond begint om 19:30 uur in de kerk (i.v.m. coronaregels). U hoeft zich niet op te geven voor deze avond, maar wel is het nodig dat u zich bij binnenkomst registreert.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 17 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – De vrouwenvereniging begint weer op maandag 21 september om 19:30 uur.

– Gemeenteavond Focus – Woensdag 23 september om 19:30 is de gemeenteavond over het Focustraject (zie boven voor meer informatie).

– Vrouwenochtend – Donderdag 24 september is er vrouwenochtend. Jullie zijn vanaf 9:15 uur welkom bij Gerrie Timmermans (A.B van Lieshoutlaan 107 in Waalwijk).

– MGB – Donderdagavond 24 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – Donderdag 24 september om 20:00 uur begint de Bijbelkring in De Rank.

– Gespreksgroep Stagelopers – Op zondag 27 september komen we weer bij elkaar. Vanaf 14.30u zijn jullie welkom bij André en Nel Boer Wendelnesseweg oost 30 Sprang-Capelle. Tot dan!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1