Kerkblad ‘Voetius’ 2 mei 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 5 mei

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. P.L. Tolhoek uit Oudheusden

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel. 2282165

Oppasdienst: Amy de Rooij, Mariska Spierings, Caomy Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied voor vandaag is: Laat de kind’ren tot Mij komen (OTH 380). Abram en zijn neef Lot reizen samen. Ze hebben beiden een grote kudde schapen met een paar schaapherders. De schaapherders van Abram maken steeds ruzie met de schaapherders van Lot. Dan zegt Abram: “het is niet goed dat onze schaapherders steeds ruzie maken. Laten we ieder een eigen kant opgaan.” Abram laat Lot kiezen welke kant. Lot kiest de kant met veel mooie groene weilanden. De kant met minder groene weilanden blijft over voor Abram. Maar Abram vindt dat niet erg. Hij vertrouwt op God.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. De Herberg is een diaconaal en pastoraal centrum waar mensen die vermoeid of vastgelopen zijn even op adem kunnen komen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst ga ik zelf voor. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand april bedroeg: € 952,60 voor de gewone collecte en € 181,50 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de paasattenties: mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 10 voor de kerk; mevr. H. Schouten-van Boksel 1x € 5 en 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Bezoekzuster M.T. Klaasse-Mesch ontving op bezoek 1x €10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Aanmelding digitale nieuwsbrief – De aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief lopen nog steeds binnen. Om daadwerkelijk goed van start te kunnen gaan, is het nodig dat er voldoende aanmeldingen zijn. Heeft u zich al aangemeld? Dit kunt u doen op www.hervormdbesoyen.nl/nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u een e-mail in uw mailbox die u moet bevestigen. Mocht u geen email ontvangen na aanmelding, dan kan het zijn dat deze in een spam folder terecht gekomen is. Als u deze email bevestigd heeft is de aanmelding voltooid.

Vacatures kerkenraad – Komende zomer treedt diaken Ron Vos af na een lange periode in de kerkenraad. Om in deze komende vacature te voorzien nodigt de kerkenraad de belijdende leden van de gemeente uit om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken. U kunt deze namen tot 18 mei schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

– Terugblik Alpha Waalwijk 2019 – Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de Alpha-cursus, die we in de afgelopen maanden mochten houden! Met een team uit verschillende kerken en met deelnemers met verschillende achtergronden hebben we een gezegende tijd gehad. Tien avonden en een weekend hebben we ons verdiept in verschillende onderwerpen over het christelijk geloof. We begonnen deze avonden met een maaltijd en daarna hield iemand van het team de inleiding. Daarna hebben we in gespreksgroepen doorgepraat over het thema, naar elkaar geluisterd en van elkaar geleerd. Iedereen die gebeden heeft, voor een maaltijd gezorgd heeft, als deelnemer meegedaan heeft of op andere wijze betrokken was, willen we hartelijk bedanken. We hebben mogen ervaren dat God dit werk gezegend heeft en we zijn dankbaar voor de nieuwe mensen die we mochten ontmoeten. De ‘open avond’ vindt plaats op donderdag 9 mei om 18.30. Tijdens deze avond is iedereen welkom, die interesse heeft voor de Alpha Cursus of deze avond al eerder heeft gevolgd. Van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In verband met de maaltijd graag van tevoren opgeven bij Corien (coriendewit@solcon.nl). Groet, het Alpha team

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Aankondiging tientjes collecte – D.v. volgende week zondag 12 mei houden we weer een tientjes collecte voor een bijzonder doel. De laatste maanden hebben we als kerkenraad ons onder andere bezig gehouden met het gebruik van de beamer in de eredienst.

Op de gemeenteavond van maart hebben we u onze visie en plan van aanpak gepresenteerd. Inmiddels zijn we bezig om een en ander ook technisch mogelijk te maken. Hiertoe dienen we nog diverse apparatuur aan te schaffen zoals onder ander een laptop en een tablet om de beamer te kunnen bedienen.

Tevens dienen we ook licenties van digitale bladmuziek te kopen zodat we de diverse liederen ook kunnen en mogen tonen. De totale investering is circa € 2.000.

Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom besloten de driemaandelijkse 10-jes collecte van 12 mei voor dit doel te bestemmen. Wij rekenen op uw gulle bijdrage zodat we op korte termijn bovenstaande kunnen realiseren.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Examens – Komende week beginnen de centrale eindexamens. We wensen de jongeren die met examens gaan beginnen heel veel succes! Een spannende periode. Veel kracht en wijsheid toegewenst bij het maken van de examens.

Sprang bouwt aan verandering – Het bouwen van de klaslokalen in Zambia komt steeds dichterbij. D.v. zaterdag 6 juli hopen ze te vertrekken maar daarover volgt te zijner tijd nog meer informatie. De jongeren mogen nu al samen met de hele gemeente terug kijken op een bijzonder jaar met acties, ontmoetingen, gesprekken en ervaringen binnen en buiten de gemeente. Vorig jaar vonden wij het streefbedrag van 56.000 euro erg opportunistisch maar met al uw bijdragen en inzet komen ze zelfs uit op ongeveer 65.000 euro. Wij zijn als jongeren en ouders zeer verwonderd en dankbaar voor het resultaat van de acties en meelevende donaties.

World Servants geeft aan om vanaf begin mei de focus te verschuiven naar de reis, het bouwen en het avontuur. De actie periode sluiten we dan ook af met de uitgifte van de bestelde bloemen en planten voor moederdag. Het hele jaar was een “voorbereiding” maar zaterdag en zondag 4 en 5 mei gaan ze met z’n allen naar het voorbereidingsweekend in Heino tezamen met alle andere groepen die dit jaar bouwplannen hebben. Wij wensen ze ook daar veel succes en Gods zegen met alle voorbereidingen. Hartelijke groet namens de stuurgroep.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 2 mei is er geen MusicalGroep Besoyen.

Afsluiting Follow Me – Dinsdag 7 mei sluiten we de Follow Me catechese op een ontspannen manier met elkaar af!

– Contactmiddag – Volgende week woensdag 8 mei hopen we onze laatste contactmiddag van dit seizoen te houden in ons gemeentecentrum De Rank. De aanvangstijd is deze keer om 15:00 uur. Ds. De Wit verzorgt de meditatie, waarna we een quiz e.d. houden. We sluiten af met een gezamenlijke koffietafel. De middag eindigt om ongeveer 18:00 uur. Alle ouderen van de gemeente worden hierbij hartelijk uitgenodigd.

Vrouwenochtend – Op donderdag 9 mei sluiten we het seizoen af met een creatieve workshop (Van der Duinstraat 129 Sprang-Capelle). Aanvang 9:00 uur.

– MGB – Donderdagavond 9 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 10 mei is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1