Kerkblad ‘Voetius’ 20 augustus

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 23 augustus

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Theo Fuijkschot, Jojanneke van Rijsbergen, Frederieke Opendorp en Minke Mandemakers.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het Bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat. De winnaars van de Bijbelcompetitie krijgen een Evangelie-stripboek. De wedstrijd stimuleert jong en oud om in de Bijbel te lezen. Graag u steun voor dit project met gebed en een gift.

Extra deurcollecte: Vandaag is er een extra collecte voor de noodhulp in Libanon. Zie onder voor meer informatie.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de dienst: In de dienst lezen we opnieuw uit het Bijbelboek Exodus. Zoals de reis van het volk Israël verder gaat na de doortocht door de Rode Zee, zo gaat ook het leven bij ons verder. De vakantie is weer voorbij en de scholen gaan weer beginnen. De reis van het volk Israël gaat verder en ze worden op de proef gesteld. We lezen Exodus 15: 22-27 en Exodus 16:1-8. Een goede en gezegende dienst gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen maand juli hebben € 474,60 opgebracht. De diaconie zal dit bedrag verdelen over de verschillende collectedoelen (behalve de specifiek opgegeven doelen). Ds. De Wit ontving 1x € 10,50 voor de diaconiecollecten. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10,50 voor de collecte van CvK. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – We willen u oproepen om zoveel als mogelijk met elkaar verbonden te zijn. Door de diensten online te volgen, maar vooral ook door u aan te melden voor één of meerdere kerkdiensten.

Het blijft nodig dat u zich opgeeft voor de kerkdiensten. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers (06-14173560). In augustus is ook de zondagsschool en kinderoppas beschikbaar. U kunt bij het aanmelden voor de kerkdiensten aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

– Contactmiddagen – In verband met de ontwikkelingen en de regelgeving rond het Coronavirus achten we het als comité verstandiger om de contactmiddag van 2 september a.s. nog niet door te laten gaan. Wij hopen, dat de situatie in de loop van september gunstiger wordt, zodat we de eerste contactmiddag D.V. kunnen houden op woensdag 7 oktober. Wij houden u via Voetius op de hoogte.

– Oproep contactmiddagen – Het comité voor de contactmiddagen bestaat uit de volgende personen: Lia de Rooij, Elly van Meurs, Sonja Moerman, Ali van den Hoven en Ad Schouten. Ali van den Hoven heeft aangegeven, dat zij aan het einde van dit jaar, na 46 jaar trouwe dienst, gaat stoppen met dit stukje vrijwilligerswerk. Daardoor ontstaat een vacature. Daarnaast willen we het comité graag uitbreiden met een zesde lid. Het comité wil daarom graag in contact komen met gemeenteleden (m/v), die één van deze vacatures willen invullen. Belangstellenden wordt verzocht hiervoor contact op te nemen met Ad Schouten (email: ad.schouten46@kpnmail.nl – tel; 06-55951334).

Cursus Theologische Vorming Geloof – Voor wie zich wil verdiepen in een aantal theologische vakken is er de cursus: Theologie-Vorming-Geloof (TVG). De cursus TVG is een cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Op de website (http://www.cursustvgaalburg.nl/) vind u verdere informatie over de inhoud van de cursus, het aanmelden, de vakken, de docenten en de actuele gegevens voor het komende cursusseizoen 2020/2021. Aanbevolen!

VANUIT DE DIACONIE

– Aankondiging extra collecte – De diaconie heeft besloten om komende week zondag 23 augustus een extra collecte te houden voor Noodhulp aan Libanon. Beiroet, de hoofdstad van Libanon, ligt in puin. Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA) is ter plekke en komt in actie voor de zwaarst getroffen inwoners van Beiroet: de armste inwoners, de vele vluchtelingen en migranten.

Alle steun is daarbij nodig. Daarom willen we u vragen: Bid alstublieft voor Beiroet! Als het mogelijk is: steun alstublieft de hulp die we bieden! We zijn samen begonnen met het geven van directe hulp: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. Mogen we op uw steun rekenen? Heel hartelijk dank! De diaconie verdubbelt de opbrengst van deze collecte. Van harte aanbevolen!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– IZB Focusscan – Begin juli heeft u informatie gekregen van de kerkenraad over het Focustraject. Het Focustraject is een leerproces binnen de gemeente met een dubbele beweging. Een beweging naar binnen (in de gemeente). Waarbij nagedacht wordt over vragen als: Wie is God in ons leven? Wat betekent het om Jezus te volgen in ons dagelijks leven? De andere beweging is een beweging naar buiten: Hoe zijn wij christen in het dagelijks leven, in ons werk en in onze contacten? Voor meer informatie kijkt u op: https://www.izb.nl/focus/

Om als kerkenraad een goed besluit te kunnen nemen om mee te doen aan het Focustraject, vindt er een onderzoek plaats vanuit de IZB in onze gemeente. Dit is de zogenaamde Focusscan. Dit zijn een aantal vragen en stellingen waar je op kunt reageren. Op deze manier verwacht de IZB een beeld te krijgen van onze gemeente. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek besluit de kerkenraad in het najaar of we gaan deelnemen aan dit traject.

We willen u vriendelijk verzoeken of u deze vragenlijst in wilt vullen. Het is de bedoeling dat u dit persoonlijk doet (dus niet als echtpaar of gezin). Hiervoor gaat u naar: www.izb.nl/focusscan en kiest Hervormde gemeente Besoyen. Het wachtwoord om de enquête in te vullen vindt u in de nieuwsbrief.

Mocht u geen beschikking hebben over een internetaansluiting dan kunt u de vragenlijst aanvragen bij scriba Corné Mandemakers (06-14173560) of ouderling Dennis Heijkoop (06-15093296). Er liggen ook exemplaren op de tafel in de hal van De Rank. De komende weken (tot 1 september) heeft u nog de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Hiermee helpt u de kerkenraad om tot een goed besluit te komen. Alvast bedankt!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze zomerperiode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

Kerkenraadsvergadering – Maandag 24 augustus vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Tenslotte

De vakantieperiode van de scholen zit er bijna op. Het was goed om er even tussenuit te zijn en te ontspannen. Hopelijk heeft de rust u allen ook goed gedaan. Inmiddels ben ik alweer een paar weken aan het werk in de gemeente. Het is goed en mooi om elkaar weer te ontmoeten. Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1