Kerkblad ‘Voetius’ 20 februari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 23 februari

10.00 uur ds. S.A. Doolaard uit Serooskerke (Schouwen)

18.30 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel.nr. 277189

Oppasdienst: Anja Mijdam, Jessie Nasarany, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Weet je dat de lente komt (OTH2015 437). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Red een kind: Onderwijs brengt kinderen tot bloei. Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is en daarom niet bestemd is om in armoede te leven. Dat botst met de werkelijkheid: we zien miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede. Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is. Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs. Kinderen leren wat hun rechten zijn en worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas. Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de voorjaarsvakantie ontvangen we deze zondag twee gastvoorgangers. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 26 januari voor De Herberg: € 197,05; 2 februari voor Woord en Daad:€ 156,19;

9 februari voor Gevangenenzorg Nederland: € 139,55. Hartelijk dank voor uw gaven.

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 25 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Vrijwilligersavond – Zoals al eerder aangekondigd houden we op vrijdag 21 februari een vrijwilligers bedankavond. Aanvang 19.30 in De Rank.

Alle vrijwilligers uit onze gemeente worden uitgenodigd voor deze gezellige, informele, bedankavond. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

In de maandbrief van december 2018 hebben we eens een overzicht getoond voor welke activiteiten binnen onze gemeente vrijwilligers actief zijn. Dit is echt enorm en het is dan ook zeker niet overdreven te zeggen dat de kerk drijft op het werk van vrijwilligers.

Zoals wij in november 2018 bekend hebben gemaakt geven wij als college van kerkrentmeester geen kerstattentie meer, maar organiseren we een vrijwilligers bedankavond. Daarom zien wij u en uw partner graag op deze bedankavond om u ook echt persoonlijk te kunnen bedanken.

In verband met de voorbereidingen vragen wij u zo mogelijk even te melden wanneer u van de partij bent. Lukt dit niet, dan bent u uiteraard nog steeds van harte welkom. En nogmaals, partners zijn ook erg welkom.

Aanmelden kan telefonisch of per mail bij : Rini Quirijns (06-58963616; rini.quirijns@gmail.com) of Ad Schouten (06-55951334; ad.schouten46@kpnmail.nl). Met vriendelijke groet en wij zien uit u vrijdag te mogen begroeten, de kerkenraad.

– Verhuur appartement – In het voorjaar zal het appartement Hollandsestraat 1 (bovenwoning oude pastorie) weer beschikbaar komen voor een nieuwe huurder i.v.m. vertrek huidige bewoonster. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich tot en met donderdag 27 februari 2020 als gegadigde (huurder) voor deze woning melden bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters dhr. W. Haverhals, w.haverhals@haverhals-metselwerken.nl. Een eventuele loting (bij meerdere gegadigden) zal op vrijdag 28 februari plaatsvinden.

– Actie Kerkbalans – “Geef voor je kerk” was het thema voor de actie Kerkbalans 2020. Inmiddels zijn uw toezeggingen binnen en geteld. Het resultaat laat zien dat u aan deze oproep ook echt gehoor gegeven hebt.

Mede door eenmalige giften, naast de structurele bijdrage die wij van gemeenteleden ontvangen, is de totale toezegging enorm gestegen. De totale opbrengst, inclusief eenmalige giften is met € 10.000 toegenomen tot € 71.700. Het college van Kerkrentmeesters is erg dankbaar voor al deze toezeggingen! Wij willen u als gemeente van harte bedanken voor de gedane toezeggingen. Graag bedanken we ook de kerkbalanslopers voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Het is echt een genoegen op zo’n team te mogen rekenen!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 20 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Bijbelkring – Donderdag 20 februari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Dit keer zijn we te gast bij Jan en Rita (Van Ruijsdaelstraat 19 Sprang-Capelle).

– Vrouwenvereniging – Maandag 24 februari om 19:30 uur komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 25 februari is er géén Kindercatechese & Follow Me in verband met de voorjaarsvakantie.

Vrouwenochtend – Woensdag 26 februari is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Tonny Westerveld, Mondriaanstraat 7, Waalwijk. We zijn bezig met een gesprekkenserie rond het thema ‘Vertrouwen’. Dat doen we elke laatste woensdagochtend van de maand. Dit keer vanuit Abraham (in het kader van de veertigdagentijd aan de hand van de TEAR-kalender). Wil je ervaren of het ook iets voor jou is? Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Alpha Cursus – Woensdagavond 26 februari is er geen Alpha cursus.

– MGB – Donderdagavond 27 februari is er geen Musicalgroep.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1