Kerkblad ‘Voetius’ 27 augustus 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 30 augustus

10.00 uur dr. M. van Campen uit Ede, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Natasja vd Galien, Marieke Sleutjes en Finette Pleijter

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het diaconale werk in de hervormde gemeente Besoyen. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Namens onze diaconie, bij voorbaat dank!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de dienst: Vanmorgen ontvangen we een gastvoorganger. Een goede en gezegende dienst gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de diaconiecollecten en 1x € 10 voor noodhulp Beiroet. Ouderling-kerkrentmeester Wim Haverhals ontving € 60 voor de collecten. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 100 voor de collecten voor CvK en 1x € 20 en 1x € 100 voor de kerk en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ouderling-kerkrentmeester Wim Haverhals ontving € 60 voor de collecten. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

Bezorging Voetius – De volgende Voetius die verschijnt in week 36 (3 september) wordt in Besoyen op vrijdag 4 september bezorgd. Hartelijke groet, Dirkje van Heijst-Ophorst.

– Kerkdiensten september – Op de kerkenraadsvergadering van 24 augustus j.l. hebben we gesproken over de kerkdiensten. Na de vakantieperiode neemt het aantal bezoekers van de kerkdiensten toe. Daar zijn we dankbaar voor. We willen als kerkenraad zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan. Helaas worden we beperkt in het aantal mensen dat we tegelijkertijd kunnen ontvangen in de kerk (met inachtneming van de maatregelen van het RIVM). Om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om in ieder geval één keer per zondag naar de kerk te gaan, willen we de avonddiensten weer opstarten per 6 september. We willen u aanmoedigen om hier gebruik van te maken. Binnen de richtlijnen van het RIVM is het ook mogelijk om te zingen (in beperkte mate). Dit willen we in de avonddiensten gaan doen. In de morgendiensten blijven we gebruik maken van de zanggroep. De kerkenraad zal dit na een aantal weken evalueren.

Het blijft nodig dat u zich opgeeft voor de kerkdiensten. Bij het opgeven voor de kerkdiensten kunt u aangeven of u de ochtend- of avonddienst wenst te bezoeken. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers (06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Viering Heilig Avondmaal – Op de kerkenraadsvergadering hebben we ook gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal. Aangezien de vorige viering in juni niet doorgegaan is, hebben we besloten om op zondag 6 september het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk. Tegelijkertijd bieden we hen die niet in de kerk aanwezig zijn de gelegenheid om het Avondmaal thuis mee te vieren. In dat geval zorgt u er zelf voor dat brood en wijn gereed staan. Als u moeite heeft om het Avondmaal thuis te vieren moedigen we u aan om u in te schrijven voor de kerkdienst. Bij meer dan voldoende animo om het Heilig Avondmaal in de kerk te vieren, kunnen we de viering van het Heilig Avondmaal in de avonddienst voortzetten. Het is daarom van belang dat u zich tijdig (uiterlijk woensdag 2 september) inschrijft voor de Avondmaalsdienst, zodat we daarop kunnen anticiperen.

We kunnen het avondmaal niet, zoals gebruikelijk was, aan de avondmaalstafel vieren, omdat er te weinig ruimte is om voldoende afstand te houden. Aan de avondmaalstafel nemen de dienstdoende diakenen en ouderlingen plaats. Als de avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, krijgen de gemeenteleden in de kerk een stukje brood en een klein glaasje wijn aangereikt door de dienstdoende diakenen.

Als iedereen die het Avondmaal mee wil vieren voorzien is van brood en wijn (thuis én in de kerk) vieren we in één gezamenlijk moment het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering zal aangegeven worden hoe het precies zal gaan. We hopen en bidden dat we een goede en gezegende viering met elkaar zullen hebben.

– Contactmiddagen – In verband met de ontwikkelingen en de regelgeving rond het Coronavirus achten we het als comité verstandiger om de contactmiddag van 2 september a.s. nog niet door te laten gaan. Wij hopen, dat de situatie in de loop van september gunstiger wordt, zodat we de eerste contactmiddag D.V. kunnen houden op woensdag 7 oktober. Wij houden u via Voetius op de hoogte.

– Oproep contactmiddagen – Het comité voor de contactmiddagen bestaat uit de volgende personen: Lia de Rooij, Elly van Meurs, Sonja Moerman, Ali van den Hoven en Ad Schouten. Ali van den Hoven heeft aangegeven, dat zij aan het einde van dit jaar, na 46 jaar trouwe dienst, gaat stoppen met dit stukje vrijwilligerswerk. Daardoor ontstaat een vacature. Daarnaast willen we het comité graag uitbreiden met een zesde lid. Het comité wil daarom graag in contact komen met gemeenteleden (m/v), die één van deze vacatures willen invullen. Belangstellenden wordt verzocht hiervoor contact op te nemen met Ad Schouten (email: ad.schouten46@kpnmail.nl – tel; 06-55951334).

Cursus Theologische Vorming Geloof – Voor wie zich wil verdiepen in een aantal theologische vakken is er de cursus: Theologie-Vorming-Geloof (TVG). De cursus TVG is een cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Op de website (http://www.cursustvgaalburg.nl/) vind u verdere informatie over de inhoud van de cursus, het aanmelden, de vakken, de docenten en de actuele gegevens voor het komende cursusseizoen 2020/2021. Aanbevolen!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– IZB Focusscan – Het is nog een paar dagen mogelijk om de vragenlijst van de Focusscan in te vullen. Neem even de tijd om ervoor te gaan zitten en deze vragenlijst in te vullen. Hiermee helpt u de kerkenraad om tot een goed besluit te komen over het meedoen aan het Focustraject.

Voor meer informatie over de inhoud van het focustraject kijkt u op: https://www.izb.nl/focus/

Om de vragenlijst in te vullen (persoonlijk, dus niet als gezin of echtpaar) gaat u naar: www.izb.nl/focusscan en kiest Hervormde gemeente Besoyen. Het wachtwoord om de enquête in te vullen vindt u in de nieuwsbrief.

Mocht u geen beschikking hebben over een internetaansluiting dan kunt u de vragenlijst aanvragen bij scriba Corné Mandemakers (06-14173560) of ouderling Dennis Heijkoop (06-15093296). Er liggen ook exemplaren op de tafel in de hal van De Rank. Alvast bedankt!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Gebedstijd – Woensdag 2 september is er weer gebedstijd in De Rank. Bidt u mee?

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1