Kerkblad ‘Voetius’ 27 februari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 maart

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel.nr. 06-12022944

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Marieke Sleutjes, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (OTH 116). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rondom prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp en uitstapprogramma’s). Steun dit werk!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds wil ik met u stilstaan bij de verheerlijking van Jezus op de berg (Mattheüs 17). Het thema is: “Luister naar Hem!” Welkom in de beide erediensten.

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 2x € 10 voor de kerk en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Afscheid Diaken – Zoals eerder meegedeeld gaan Paul en Miranda van Vuuren begin maart verhuizen naar Aalburg. Dit betekent helaas dat wij afscheid gaan nemen van Paul en Miranda. We willen daar in de dienst van zondagmorgen 1 maart kort aandacht aan schenken. Tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u Paul en Miranda de hand schudden en afscheid van hen nemen. We bedanken hen voor hun betrokkenheid en inzet voor de hervormde gemeente Besoyen. Gods zegen gewenst in jullie nieuwe (of eigenlijk oude) woonplaats!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aankondiging tientjescollecte – Volgende week zondag 9 maart willen we weer een 10-tjes collecte houden bij de uitgang. De bestemming is ook dit keer weer de herbouw van de kerkmuur aan de oostkant.

De voorbereidingen, zoals overleg met Monumentenwacht en gemeente zijn gestart. Van een aantal oud-kerkvoogden hebben we begrepen dat reeds vele jaren geleden de herbouw van de kerkmuur al op de planning gestaan heeft. Dit is destijds mede door de hoge kosten niet uitgevoerd.

We zijn blij dat we inmiddels een mooi clubje vrijwilligers hebben (er mogen er altijd nog meer bij), zodat we veel met eigen mensen kunnen doen en hiermee de kosten kunnen drukken. Toch willen we graag nog een 10-tjes collecte houden om daarmee ook de financiële kant van dit project geregeld te hebben. Doet u nog een keer enthousiast mee?

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 27 februari is er geen Musicalgroep.

– Catechese – Dinsdagavond 3 maart is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 4 maart om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

Alpha Cursus – Woensdagavond 4 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 maart om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 5 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1