Kerkblad ‘Voetius’ 29 augustus 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 1 september

10.00 uur Prop. H. Teeuwissen uit Huizen

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw uit ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. 06-14173560

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Anja Mijdam, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Voor Uw liefde, Heer Jezus (OTH 290). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Jaarlijks wordt in september door de diaconieën in de regio een gezamenlijk collectedoel vastgesteld. Dit jaar is de opbrengst van deze collecte bestemd voor de pioniersplek in Rosmalen. In de wijk Groote Wielen in Rosmalen worden verschillende activiteiten ontplooid om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Zie onder voor meer informatie.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In verband met het ontvangen beroep van de hervormde kapel Hulshorst ga ik deze zondag niet in Besoyen voor. We ontvangen twee gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten gewenst met elkaar.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Beroep – De hervormde kapel Hulshorst heeft een beroep op mij uitgebracht. Afgelopen dinsdag is de beroepsbrief overhandigd. Komende zondag 1 september hoop ik in de morgendienst in Hulshorst voor te gaan. Woensdag 4 september is er een verdere kennismaking. Op zaterdag 14 september zal ik de beslissing bekendmaken. Het betekent dat we als gezin een intensieve periode doormaken. Het is ons verlangen en gebed dat de Heilige Geest ons door de ontmoetingen en gesprekken heen de weg wil wijzen!

– Contactmiddag – D.v. woensdagmiddag 4 september willen we weer beginnen met de contactmiddagen voor de ouderen van de gemeente. We bedoelen hier alle 65-plussers. U bent weer hartelijk welkom voor ontmoeting en ontspanning. We beginnen met een meditatie, we zingen een aantal geestelijke liederen en na de pauze is er een presentatie door iemand van Mercy Ships Holland over het ziekenhuisschip Africa Mercy, dat naar een havenstad in Afrika vaart om tien maanden lang gratis medische hulp en training te geven.

We beginnen om 14.00 uur in het gemeentecentrum De Rank. De contactmiddag duurt tot 16.00 uur. Als u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met Ali van den Hoven: 0416-333681. We hopen weer nieuwe leden en belangstellenden te mogen begroeten. Weet u welkom.

De contactmiddagen voor dit seizoen worden gehouden op de volgende data: 2 oktober (uitstapje) – 13 november – 18 december (Kerstbijeenkomst) – 8 januari – 5 februari – 4 maart – 1 april – 13 mei (afsluiting seizoen).

Het comité.

– Gemeenteweekend – Op 21 en 22 september zal het jaarlijkse gemeenteweekend om het winterwerk te starten weer worden georganiseerd. Het thema is: ‘Kom, doe mee!’. Ook dit jaar zijn er op zaterdag allerlei activiteiten waarop iedereen zich kan inschrijven. We hopen dan ook dat u en jij zich allemaal op zult geven voor één van deze activiteiten, om zo op een ontspannende manier met elkaar bezig te zijn. Na afloop hopen we met elkaar te eten; ook hiervoor kunt u/jij zich aanmelden.

Dit jaar zoeken we natuurlijk weer bakkers, om zo op zondag 22 september na de startdienst met elkaar koffie met gebak te nuttigen.

Meer informatie en opgaveformulieren worden aanstaande zondag uitgedeeld. Opgave is vanaf dan ook mogelijk via de website www.kerkinbesoyen.nl

VANUIT DE DIACONIE

 

Regionale diaconiecollecte – Jaarlijks bepalen de diaconieën in de regio een gezamenlijk collectedoel. Dit jaar is deze collecte bestemd voor de pioniersplek CRUX in Rosmalen. In 2015 werden ds. Wolter Stijf en zijn vrouw inwoners van De Groote Wielen. In de contacten die ontstonden kwamen levensvragen bij mensen naar boven. Al snel groeide het verlangen om een missionair initiatief te starten. Daarop werd contact opgenomen met de IZB voor advies en begeleiding om dit vorm te geven. Door deelname aan wijkactiviteiten en contact met het welzijnswerk is de basis ontstaan voor de opstart van een pioniersplek.

De doelgroep die in eerste instantie wordt aangesproken, zijn bewoners van de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Velen van hen hebben van huis uit een christelijke (Rooms-Katholieke) achtergrond, maar zijn niet praktiserend. Ze zijn wel open voor een gesprek. De contacten die ontstaan komen voort uit de rol van buurtdominee. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op relatieproblematiek en zingevingsvragen:

Ontmoetingsmaaltijden – Net zoals in veel nieuwbouwwijken is de onderlinge ontmoeting tussen wijkbewoners niet vanzelfsprekend. Vanuit pioniersplek CRUX worden daarom ontmoetingsmaaltijden georganiseerd. Tijdens deze open en gastvrije maaltijden wordt de onderlinge ontmoeting en gezond eten met elkaar gecombineerd. Op deze manier worden wijkbewoners in de gelegenheid gesteld hun (kleine) netwerk uit te breiden.

Relatieproblematiek – Vanuit CRUX worden gelegenheden geboden waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en geholpen worden wanneer zij tegen moeiten in de relatiesfeer oplopen.

Buurtpastor – Tijdens en rondom de activiteiten wil ds. Wolter Stijf pastor zijn voor de buurt. Zijn goede relatie en samenwerking met het lokale welzijnswerk speelt daarin een grote rol.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alphacursus – In September start er weer een Alphacursus in de omgeving Waalwijk.

Op een bijzondere manier ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt, wordt je geloof opnieuw gevoed of wordt je uitgedaagd om je geloof te beleven. Samen met anderen praat je over je vragen, over de zin van het leven, over het christelijk geloof.

Alpha is bestemd voor iedereen, of je gelooft of niet. Heb je een vriend of vriendin, een buur of goede kennis, die wel weet dat je naar de kerk gaat, maar er zelf niets aan doet, nodig hem of haar dan uit voor alpha en kom zelf ook mee. Elke avond begint met een gezellige maaltijd. Het moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.

De inloopavond om met Alpha en ons kennis te maken is op donderdag 19 september in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur

Data van de volledige cursus : donderdag 19 september, vrijblijvend kennismaken, daarna 9 donderdagavonden van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Facebook: Alpha Waalwijk

Van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 29 augustus om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Contactmiddag – Op woensdagmiddag 4 september is de eerste contactmiddag van het nieuwe seizoen. Zie boven voor meer informatie.

– Gebedstijd – Woensdagavond 4 september om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 5 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1