Kerkblad ‘Voetius’ 7 januari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 januari

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: In verband met de huidige lockdown niet van toepassing.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van de GZB (Gereformeerde ZendingsBond). Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool van de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals timmerman, loodgieter, kapper, maar ook voor de horeca! Jaarlijks verlaten zo’n 180 jongeren de school. Ze zijn dan (beter) in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

In de afgelopen jaren konden diverse jongeren een praktijkopleiding volgen en werden een aantal klaslokalen vernieuwd. De komende jaren willen we ons nog meer richten op jongeren uit kansarme gezinnen.

Er zijn 46 ‘parishes’ (kerkelijke gemeenten met een aantal wijkkerken) in de regio Kigali. Uit elke ‘parish’ krijgt één jongere uit een gezin met een sociale en/of financiële achterstand de kans om een studie in Kigali te volgen. De predikant selecteert en begeleidt deze jongere. De kosten voor onderwijs en verblijf op de school worden via dit project betaald. Ook krijgen ze na afloop van hun studie een gereedschapskist mee, zodat ze direct aan de slag kunnen.

Door deze benadering worden lokale gemeenten van de Anglicaanse Kerk nog meer betrokken. Zij weten als geen ander welke gezinnen in hun omgeving kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. De jongeren die hun opleiding hebben afgerond, worden ook weer gestimuleerd om andere kwetsbare jongeren in hun omgeving te helpen. Op deze manier kan de cirkel van armoede en achterstand stap voor stap doorbroken worden.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ga ik zelf voor en ’s avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters:

ontvangen giften – De Wit ontving 1x € 20 en 1x € 50 voor de kerk. De volgende wijkcontactpersonen ontvingen een gift bij het rondbrengen van de kerstattenties: mevr. J.D. Pruijssers ontving 1x € 10 voor de kerk; mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 2x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Het afgelopen kwartaal ontvingen we per bank de volgende bedragen: Oktober: 2x € 50 voor de kerk en 1x € 20 voor het verjaardagsfonds; november € 50 voor de kerk en 1x € 5 en 1x €10 voor het verjaardagsfonds; december 1x €15, 2x € 25, 1x € 50, 2x € 100 voor de kerk, € 100 instandhouding predikantsplaats en 2x € 10 verjaardagsfonds.

– Collecten – De collecteopbrengsten (in de kerk en via de bank) bedroegen: € 1.061 (oktober), € 757,57 (tientjescollecte november), € 2.660 (dankstond), € 2.230 (reguliere collecte november), € 208,35 (instandhouding predikantsplaats december) en € 1.821,70 (reguliere collecte december). We zijn dankbaar voor de mooie collecte opbrengsten van het laatste kwartaal! Ondanks de beperkte mogelijkheden tot onderlinge ontmoeting heeft u uw betrokkenheid op de gemeente laten zien. Dank daarvoor.

Oud papier – Het ophalen van oud-papier in 2020 heeft voor onze gemeente € 6.381 opgeleverd. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het oud papier ophalen bedanken.

– Verjaardagsfonds – De collectebusjes hebben, buiten de giften die per bank zijn ontvangen, € 626,80 opgebracht in 2020.

Oliebollen en erwtensoep actie – De actie van oudejaarsdag heeft het mooie bedrag van € 1.100 netto opgebracht. Ieder dank voor zijn hulp en/of consumptie.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Uitzending kerkdienst – Zondagmorgen was er een vervelende storing in de livestream. Het lukte in eerste instantie niet om verbinding te maken met de streamservers. Ook de omschakeling naar een 5G oplossing werkte niet. Pas na alles opnieuw opgestart te hebben en de streaming instellingen te wijzigen konden we live gaan om 10:18 uur.

Omdat de storing hardnekkig was is er voor gekozen om alvast te starten met de dienst via de kerktelefoon (https://kerkdienstgemist.nl/stations/723-NHG-te-Besoyen). Hopelijk kunnen we de komende tijd weer storingsvrij uitzenden, zoals de laatste maanden ook het geval was dankzij de nieuwe internetverbinding.

– Overige kerkelijke activiteiten – We bevinden ons nog steeds in de lockdown die in december afgekondigd is. Dit betekent dat alle kerkelijke activiteiten tot 18 januari stopgezet zijn.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Vrijwilligers bedankt! – Het jaar 2020 is veel anders verlopen dan we gewend waren. Wie had er ooit kunnen denken dat we op zondag niet meer naar de kerk zouden mogen en dat we kerkdiensten digitaal zouden volgen?

Veel activiteiten hebben in het afgelopen jaar geen of nauwelijks doorgang kunnen vinden. Corona heeft echt een groot stempel gedrukt op 2020 en het is nog niet voorbij. Toch zijn veel werkzaamheden wel doorgegaan dankzij de grote groep vrijwilligers. We zijn erg blij en dankbaar dat zoveel mensen zich inzetten voor het werk in onze gemeente.

Graag hadden we jullie op een vrijwilligersavond op een ontspannen manier en met een hapje en een drankje willen bedanken voor jullie inzet in 2020. Corona gooit helaas ook hier roet in het eten. Daarom willen we als kerkrentmeesters jullie op deze wijze hartelijk bedanken voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Het was echt indrukwekkend!

En de vrijwilligersavond willen we organiseren zo snel als dit weer mag. Wij rekenen graag op jullie ook in 2021.

– Organist – De laatste jaren hadden we als kerk geen vaste eigen organist en werden de diensten begeleid door een flink aantal verschillende organisten of soms ook pianisten.

We zijn verheugd dat Stijn Roubos bereid is om onze vaste organist/pianist te worden. Hij is inmiddels gestart met lessen om ook het orgelspel zo goed onder de knie te krijgen als zijn pianospel. De komende tijd zal hij nog op de piano de samenzang begeleiden om daarna op de orgelbank plaats te nemen.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Focustraject – De kerkenraad heeft besloten om vanaf januari 2021 mee te doen met het IZB-Focustraject. Het Focus-traject is erop gericht dat christenen vanuit de gemeente worden toegerust om in hun gewone dagelijks leven, op hun werk en in hun netwerk Jezus Christus na te volgen en van Hem te getuigen.

Het Focustraject dat onze gemeente start, heeft als doel om tot een nieuwe focus op Jezus Christus en zijn roeping te komen. Het proces is al eerder begonnen door eerlijk te kijken naar onze situatie. Waarom ervaren wij zo vaak verlegenheid rondom het spreken over ons geloof? Hoe komt het dat we vaak zo weinig uitstraling en invloed hebben?  Verandering begint bij onszelf en daarom is het goed om ons ook te verootmoedigen. Eerlijk voor de dag te komen met onze verlegenheid. Gods Geest legt zelf het verlangen naar vernieuwing in onze harten. Wanneer dit verlangen zich mengt met geloof ontstaat een houding van verwachting. Hij die ons roept, zal het ook doen (1 Thess. 5:18). Dat is een krachtige belofte. Echte verandering is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die ons vult en ons leven van binnenuit vernieuwt. Het begint in je eigen hart, met je eigen geloof. Doortrekt dat je hele leven? Of is er een kloof tussen zondag en maandag, tussen kerk en werk? Betrek je, als een leerling van Jezus, Hem bij elk aspect van je leven?

In onze gemeente, zal onze eigen predikant dit traject begeleiden samen met Wout Koelewijn (trajectbegeleider van de IZB) en het Focusteam dat bestaat uit kerkenraadsleden en gemeenteleden. Er is gespreksmateriaal voor Bijbelkringen, gemeenteavonden, cursussen, etc. ontwikkeld. In samenwerking met de HGJB is er ook materiaal voor kinderen en jongeren. Daarnaast zullen er uitwisselingsmomenten zijn met andere gemeenten die het zelfde traject volgen.

Met het oog op de beperkingen door corona is besloten om de periode tot de zomer van 2021 te gebruiken om geleidelijk te starten met een aantal onderwerpen, themadiensten en kringbijeenkomsten. We beginnen eind januari/begin februari geleidelijk met deze thema’s. Halverwege januari volgt meer concrete informatie over hoe u/jij mee kunt doen. Na de zomer hopen we dan als gemeente met Blok 1 van het Focustraject te gaan starten. Het traject duurt daarmee ongeveer tweeëneenhalf jaar. In het vertrouwen op Heere van de Kerk en door de leiding van de Heilige Geest gaan we vol verwachting met elkaar op weg. De voorbereidingen zijn in volle gang, wilt u hier ook voor bidden?

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud-papier – Zaterdag 9 januari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Ben Medford en wagen 2: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 12 januari is er geen catechese.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1