Kerkblad ‘Voetius’ 8 oktober 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Jessie Nasarany, Natasja v/d Galiën, Frederieke Opendorp.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem… De diaconie wil graag het werk van de Herberg steunen. Helpt u/jij mee met een gift en gebed?

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondag staan we opnieuw stil bij een thema van het Focusmateriaal: verwondering. We lezen uit Filippenzen 1: 1-18. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Wijkcontactpersoon Mevr. A.H.S. Toorenburg-de Ruijter ontving € 55 voor de diaconie. De diaconiecollecte van zondag 27 september voor Stichting Schuilplaats heeft € 101,45 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 50 voor de kerk en € 100 voor de tientjescollecte. Heel veel dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – De maatregelen rondom het coronavirus zijn weer aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten. We hebben daar op de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag 5 oktober over gesproken en het volgende besloten:

– We volgen de richtlijn als het gaat om het maximaal aantal bezoekers in de kerkdienst. Dit betekent dat er de komende weken maximaal 30 personen de kerkdiensten kunnen bijwonen. Medewerkers (ambtsdragers, coördinatoren, zangers, technici) vallen daarbuiten. Ook kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee in dit aantal, omdat er voor hen geen beperkende maatregelen zijn.

– We bieden op zondagmorgen kinderoppas en zondagsschool aan en willen de gezinnen aanmoedigen om hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken.

– Mochten er voor de morgendienst meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan kunnen we u vragen of het mogelijk is om de avonddienst te bezoeken.

– Als kerkenraad hebben we gesproken over het belang om zoveel als mogelijk de kerkdiensten te bezoeken. We beseffen dat deze Coronatijd ook een tijd van om-denken is. Wat voorheen gewoon kon, kan nu niet meer. Laten we daarom vooral kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn en daar gebruik van maken. Dus als u voorheen niet gewend was om een avonddienst te bezoeken, zou dat misschien in deze tijd wel goed en nodig kunnen zijn. Om ondanks alles toch gemeente te zijn rondom het geopende Woord.

– Aangezien gemeentezang dringend wordt afgeraden, willen we in de avonddienst voorlopig niet meer zingen. Alleen met een paar voorzangers, net zoals in de morgendiensten.

– De overige activiteiten kunnen doorgaan met inachtneming van de regelgeving vanuit het RIVM.

U kunt zich inschrijven voor de komende kerkdiensten van oktober. De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

– Oproep nieuwsbrief – Er is een commissie die de opmaak van de digitale nieuwsbrief verzorgt. Hanneke Schilt heeft dit een tijd gedaan, maar is hiermee gestopt. Dank Hanneke dat je je hiervoor hebt willen inzetten! Nu zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die deel wil uitmaken van deze commissie. De commissie bestaat uit drie personen waarbij ieder één maand voor zijn of haar rekening neemt. Dit betekent dat je om de drie maanden aan de beurt bent om de nieuwsbrief op te maken. De teksten worden aangeleverd en het programma is vrij eenvoudig. Er is een uitgebreide instructie aanwezig die hierbij helpt. Heb je tijd beschikbaar (vooral op donderdag/vrijdag) en lijkt het je iets? Meld je dan aan bij Corné Mandemakers (corne.mandemakers@home.nl 06-14173560) of Ds. Arie de Wit (predikant@kerkinbesoyen.nl 0416-332718).

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Vervolg Focus – Op de kerkenraadsvergadering hebben we ook gesproken over het Focustraject. Het onderzoek vanuit de IZB (de Focusscan) is afgerond en gepresenteerd op de gemeenteavond van 23 september. Er was een goede respons vanuit de gemeente op de Focusscan. De opkomst bij de gemeenteavond en het gesprek is ook als positief ervaren. U kunt de volledige gemeenteavond terugkijken. Deze vindt u op de website onder het kopje ‘nieuws’ en dan gemeenteavond. Het wachtwoord om deze te bekijken staat erbij. Het verslag van de uitkomsten van het onderzoek en ook van de gemeenteavond volgen nog.

Ondertussen is er een gesprek geweest met IZB over de haalbaarheid van het Focus-traject voor onze gemeente (ook financieel). Hiervoor worden op dit moment verschillende scenario’s bekeken. Dit is mede afhankelijk van de (hoeveelheid) begeleiding die vanuit de IZB gegeven wordt als we het Focus traject gaan starten. Al bovenstaande uitkomsten worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Bij dit besluitvormingsproces hebben we ook uw medewerking nodig! Op verschillende manieren:

  • De kerkenraad is benieuwd naar uw mening hoe u er tegenaan kijkt om als gemeente het focustraject te starten. Of het nu gaat om verhelderingsvragen (Wat is Focus? Waarom Focus? ), maar ook vragen naar aanleiding van de Focusscan of de gemeenteavond zijn welkom. Stel ze aan Ouderling ZEC Dennis Heijkoop, Ds. Arie de Wit, of uw wijkouderling.
  • We bieden de gelegenheid om alvast kennis te maken met het materiaal rondom Focus. Dit doen we door het onderwerp te behandelen in de verkondiging, maar ook door het gesprek daarover te voeren op de kringen. We roepen u op om hier aan mee te doen door bijvoorbeeld een kring te bezoeken. Mocht u op dit moment niet betrokken zijn bij een kring, maar wél mee willen doen dan horen we dat graag!

Met uw inbreng en uw ervaringen met het Focusmateriaal en het onderzoek naar de haalbaarheid kunnen we als kerkenraad een goed besluit nemen. Voor meer informatie, deelname of vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijkoop (06 -15 09 32 96, d heijkoop _ hotmail (_)com), Ds. De Wit (0416-332718, a dewit (_) solcon (_) nl) of uw wijkouderling.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 8 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! We gaan weer beginnen! Ben jij 10 jaar of ouder dan ben je van harte welkom om te komen! Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. We beginnen op 9 oktober om 19:30 uur en het duurt tot ongeveer 21:30 uur in De Rank.

Wij hebben er weer veel zin in, we vragen alleen wel even op de richtlijnen van het RIVM te letten en met klachten thuis te blijven. Groetjes de TOV-leiding

– Oud-papier – Zaterdag 10 oktober hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Wim Haverhals en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. André Boer. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

– Catechese – Op dinsdag 13 oktober is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank. Welkom!

– MGB – Donderdagavond 15 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Volgende week zaterdag 17 oktober hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot zaterdag 17 oktober! Groetjes, de leiding.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1