Kerkblad ‘Voetius’ 9 april 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Goede Vrijdag 10 april (Viering Heilig Avondmaal)

19.30 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook? Op de momenten dat we het avondmaal vieren collecteren we voor dit mooie diaconale doel!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Op deze Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van de Heiland. Zowel in de verkondiging als in het Avondmaal (zie onder voor meer informatie). In de dienst lezen we uit Mattheüs 27: 45-56 en staan we stil bij vers 46. Een goede en gezegende dienst gewenst!

Zondag 12 april (1e Paasdag)

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Op deze zondag vieren we als christelijke gemeente het paasfeest: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!’ We lezen uit het Johannesevangelie hoofdstuk 20: 1-18. Een goede en gezegende dienst gewenst!

Maandag 13 april (2e paasdag)

9.30 uur Kerktelefoonuitzending vanuit Sprang. De dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1923-Hervormd-Sprang). Van harte aanbevolen!

Zondag 19 april

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Gevangenenzorg Nederland. De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Wij typeren ons werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken heen gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken.

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment is er één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook? Alle collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Coronavirus – We worden (o.a. door de overheid) opgeroepen om thuis te blijven en terughoudend te zijn in sociale contacten. Dit heeft grote gevolgen voor ieder van ons, maar in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en hen die weinig contacten hebben. Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het weten. Telefonisch kan altijd en indien gewenst ook bezoek. U zult begrijpen dat ik in deze periode terughoudend ben met het doen van reguliere pastorale bezoeken.

Zo zou ik u ook op willen roepen om als gemeente te zoeken naar mogelijkheden om in deze periode naar elkaar om te zien. Mocht u in praktische zin hulp nodig hebben (boodschappen etc.), laat het ons weten, zodat we u van dienst kunnen zijn. Neem gerust contact op met: Rini Quirijns (Tel. 06-58963616, rini.quirijns@gmail.com) of Corné Mandemakers (Tel. 06-14173560, corne.mandemakers@home.nl).

– Zangdienst 2e paasdag – Op maandag 13 april is er een uitzending via de kerktelefoon vanuit de Hervormde gemeente Sprang ((https://kerkdienstgemist.nl/stations/1923-Hervormd-Sprang). Pastoraal werker Arjan Noorland verzorgt een meditatie en het geheel wordt omlijst met een aantal liederen.

– Paasgroet uit Tôn – Ten eerste wil ik jullie hartelijk groeten en ik wil graag informeren hoe het met jullie gaat en hoe de situatie in Nederland is. Wij hopen dat jullie allemaal nog goed gezond zijn. God zij dank zijn wij en de mensen rondom ons nog steeds gezond.

De kinderen mogen niet meer naar school. Dit lijkt mij een goede maatregel, hoewel het erg zwaar is voor de ouders. Het aantal mensen dat getroffen is door het coronavirus groeit met de dag. Ik moet zeggen dat velen de opgelegde voorschriften goed navolgen en gedisciplineerd het mondmasker en de handschoenen dragen. Veel mensen die uit het buitenland gekomen zijn, zijn in quarantaine geplaatst.

Het Michiel de Ruyter gemeenschapshuis is gesloten. Onze gasten kijken met verlangen uit naar de dag dat ze weer mogen komen. (Eén van de jongens belt elke dag op, soms wel 40-50 keer per dag.) Ze begrijpen niet waarom het niet mag. We hebben het hele huis schoongemaakt en gedesinfecteerd. Helaas is het moeilijk om aan schoonmaak- en desinfecterende middelen te komen.

In onze kerkelijke gemeente en ook in de hele dorpsgemeenschap blijven de ouderen thuis. Voor het middageten wordt gezorgd. Tot dusver doen familieleden de inkopen voor de ouderen.

In onze hervormde gemeenten houden sommige predikanten een dienst via Facebook. Ik heb geen account, dus ik bel de mensen op. De dienst schrijf ik uit en verstuur ik naar de families.

En het leven wordt nu nog harder, want over een paar dagen gaan alle winkels dicht en wordt het erg moeilijk om de nodige inkopen te doen. We bereiden ons erop voor dat we voor onze ouderen moeten zorgen als de situatie nog erger wordt.

In Slowakije zijn momenteel 485 patiënten, 8 zijn genezen en tot nu toe is er nog niemand aan het virus overleden. Helaas zijn onze ziekenhuizen niet zo goed uitgerust dat er voor veel patiënten beademingsapparatuur beschikbaar is. Dat kan gevaarlijk worden. Tot dusver houden de armere gezinnen zich goed aan de beperkende voorschriften, maar zonder werk en zonder maandloon zullen zij dit helaas niet lang vol kunnen houden. We weten niet hoe en hoe snel het zich zal ontwikkelen, maar we zijn klaar om te dienen.

We vertrouwen op Gods hulp. Zegen en vrede, Csík György

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud-papier – Zaterdag 11 april hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Wim Haverhals & dhr. Cees Vroegrijk en wagen 2: dhr. Jan van Baardwijk & dhr. Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

De gemeente Waalwijk wil het ophalen van oud-papier door laten gaan en adviseert de lopers om te zorgen voor handschoenen als bescherming voor zover dit niet al werd gebruikt.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1