Kerkblad ‘Voetius’ 9 januari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

18.30 uur ds. C. Mijderwijk uit Meerkerk, Voorbereiding Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel.nr. 06-12022944

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Marieke Sleutjes, Marijn van de Werken

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied zingen we voordat Fenne gedoopt wordt: Weet je dat de Vader je kent (OTH 457). Na de doop mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het project gezinssponsoring van Stichting Hulp Oost Europa (HOE). In Roemenië leven veel (grote) gezinnen onder armoedige omstandigheden, zeker in de afgelegen dorpjes, maar ook in de grote steden. Zij zijn in de problemen gekomen doordat vader en/of moeder werkloos of ziek werd. In deze situatie is men aangewezen op een staatsuitkering die bij lange na niet voldoende is. Vaak moet er veel bijbetaald worden voor medicijnen of behandelingen. In dit programma zijn circa honderd gezinnen opgenomen die maandelijks financiële steun ontvangen. Daar zijn deze gezinnen heel erg mee geholpen. Er zijn echter veel meer gezinnen die uw hulp heel hard nodig hebben. Helpt u, help jij mee? Beide collecten bevelen we van harte bij u aan!

Bij de diensten: Zondagmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Fenne Spierings. In de dienst lezen we uit Lukas 2: 41-52. In verband met de doopdienst ’s morgens bereiden we ons in de avonddienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Onze oud-predikant Ds. C. Mijderwijk leidt deze eredienst. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 22 december voor kerk in actie (vluchtelingenwerk Myanmar): € 150; 22 december kinderkerstfeest: € 153,85; 25 december voor GZB (onderwijs Namibië): € 269,32. Wijkcontactpersoon Dhr. G.J.M. van Zelst ontving 1x € 10 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: De verjaardagsbusjes hebben in het 4e kwartaal van 2019 het mooie bedrag van € 338,97 opgebracht. De opbrengst van de collecten in de maand december bedroeg: € 1.118,81 voor de gewone collecte en € 240,10 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties hebben de volgende wijkcontactpersonen een gift ontvangen: mevr. P.M. van Baardwijk-van Beek ontving 1x € 5 voor de kerk; dhr. M.J. Hulsenboom 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats; mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 2x € 10 en 1x € 50 voor de kerk; Mevr. A. Van Zelst–Vos ontving 1x € 10 voor de kerk. Verder ontving wijkcontactpersoon mevr. J.M. Moerman-Snijders ontving 1x € 10 voor de kerk en mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vacature kerkenraad – Op de laatste gehouden kerkenraadsvergadering is bekend geworden dat diaken Paul van Vuren met zijn gezin begin maart hoopt te verhuizen naar Aalburg. Dit betekent dat er een vacature ontstaat binnen de diaconie. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van de gemeente daarom uit om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken. U kunt deze namen tot en met 19 januari schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alpha cursus – In januari 2020 start er weer een Alpha Cursus in Waalwijk. De Alpha-cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De kennismakingsavond met de Alpha cursus is op donderdag 23 januari van 19:30 tot 21:00 uur in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). De overige avonden zijn dit jaar steeds op woensdagavond in De Rank (Hollandsestraat 5). Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

VANUIT DE JEUGDRAAD

Thema-avond ‘Bouwen aan een veilige kerk’ – In de hervormde gemeente Sprang wordt een avond gehouden die we ook graag onder de aandacht brengen in Besoyen. Jeugdwerkers hebben, logischerwijs, veel te maken met jeugd. Helaas is het zo dat soms binnen gezinnen onveilige situaties bestaan voor jongeren en weten we daar vaak niet(s) van. In hervormd Sprang is een handelswijze opgesteld om onveiligheid te kunnen signaleren en hoe hierop te handelen.

Tijdens deze verdiepingsavond zal Maria Vermeulen van Salouz (www.salouz.nl) op interactieve wijze het thema onveiligheid met ons verdiepen. Maria traint kerkelijk werkers m.b.t. signalering en bespreekbaar maken van onveilige situaties. Mocht u geen jeugdwerker en/of gemeentelid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in dit thema dan bent ook u van harte welkom!

Wij vragen u voor deze avond, indien mogelijk, een smartphone, tablet of laptop mee te nemen, zodat u actief aan het programma kunt deelnemen.

De avond wordt gehouden op 13 januari 2020 in het Jeugdcentrum van Sprang. De koffie staat klaar vanaf 19.30, we beginnen om 20.00 uur. Bouwt u/jij mee aan een veilige kerk waar je je gezien en gekend voelt!

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 9 t/m 16 Mei 2020 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich uiterlijk tot en met 17 februari 2020 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 9 januari om 18:30 uur is de nieuwjaarsreceptie van de Musicalgroep Besoyen.

– Oud-papier – Zaterdag 11 januari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Eric v/d Galiën en wagen 2: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Paul van Vuuren. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Vrouwenvereniging – Maandag 13 januari komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 14 januari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Bezinningsuur – Woensdagavond 15 januari is er om 20:00 uur het bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer lezen we over ‘Vast en Zeker’.

– MGB – Donderdagavond 16 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 17 januari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Welkom!

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 17 januari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Volgende week zaterdag 18 januari hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot zaterdag 19 januari! Groetjes, de leiding.

Friends0416 – Zaterdag 18 januari is er een Friends0416 avond in Doeveren. Dé regionale club voor jongeren van 12 jaar en ouder. De deuren gaan om 19:30 open en we starten om 20:00. Be there . De avond is om 22.00 uur weer afgelopen.

Gesprekskring Stagelopers – Op 19 januari om 14:30 uur komt de gesprekskring ‘stagelopers’ weer bij elkaar bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30, Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1