Kerkblad ‘Voetius’ 9 juli 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 juli

10.00 uur ds. K. van Meijeren uit Ede

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Jessie Nasarany, Natasja v/d Galiën, Minke Mandemakers

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Red een Kind: Vaktrainingen voor jongeren in Kenia! Red een Kind is er van overtuigd dat jongeren onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Zij zijn immers de ouders van morgen. We helpen jongeren in Gwassi (Kenia) die geen opleiding hebben kunnen afronden met vaktrainingen. Zo krijgen ze perspectief voor de toekomst. Red een Kind geeft de jongeren een veelzijdige training. Zo leren ze: Sociale en technische vaardigheden, Een vak of een ander praktisch beroep, ze werken aan hun zelfbeeld, ze leren belangrijke vaardigheden, zodat ze hun plek in de samenleving kunnen innemen. We zien dat jongeren voor hun vaktraining erg weinig verdienen. Na de training is dat minstens drie keer zoveel en zijn de jongeren daardoor in staat om voor zichzelf en hun familie te zorgen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Zondag 19 juli

10.00 uur ds. S.A. Doolaard uit Serooskerke (Schouwen)

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Marieke Sleutjes, Matthea Klaasse, Samuel Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor noodhulp ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging. Hongersnood en rampen: Jemen, Zuid-Soedan, Syrië… Drie voorbeelden van plekken in de wereld waar op dit moment zo’n groot tekort aan voedsel is, dat hongersnood dreigt. Hulp is nú nodig. ZOA wil daarom in actie komen door voedselpakketten uit te delen aan getroffen gezinnen. In al deze situaties zijn onze hulpverleners ter plaatse en staan klaar om te helpen. Met uw gift kunnen we gezinnen in nood helpen met bijvoorbeeld een goed gevuld voedselpakket. Helpt u mee om zoveel mogelijk gezinnen helpen? Onze diaconie steunt het werk van ZOA van harte. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Extra deurcollecte: Op de derde zondag van de maand wordt er bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de diaconie met als bestemming: Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg gelooft in herstel! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Steun het werk van gevangenenzorg financieel en met gebed.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Zondag 26 juli

10.00 uur ds. P.B. de Groot uit Klaaswaal

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Mariska Spierings, Finette Pleijter, Tim Spierings

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van TEAR (TEgen ARmoede): Veilig drinkwater via kerken in Oeganda. Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door voorlichting en het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Sinds een paar jaar is er binnen het waterprogramma ook meer aandacht voor de omgeving en duurzame landbouw. Beide collecten van harte aanbevolen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen maand juni hebben € 422,00 opgebracht. De diaconie zal dit bedrag verdelen over de verschillende collectedoelen (behalve de specifiek opgegeven doelen). Hartelijk dank voor uw giften!

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Mevr. P.M. van Baardwijk-van Beek ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor kerk en eredienst (collecte). Hartelijk dank daarvoor.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in juli en augustus – We willen u oproepen om ook in deze tijd zoveel als mogelijk met elkaar verbonden te zijn. Door deze diensten online te volgen of u aan te melden voor één of meerdere kerkdiensten.

Ook voor de diensten in juli en augustus is het nodig dat u zich opgeeft. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba (06-14173560 of zijn vervanger). In de maand juli en augustus wordt ook de zondagsschool en de kinderoppas voorzichtig weer opgestart. U kunt bij het aanmelden voor de kerkdiensten aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– IZB Focustraject – Het afgelopen jaar is er in de Zendings- en Evangelisatie Commissie (ZEC) en binnen de kerkenraad nagedacht over hoe we onze missionaire roeping in deze tijd kunnen invullen. In het verleden heeft de zendingscommissie veel activiteiten georganiseerd (o.a. VBK, boekentafel, echo rondbrengen). Een aantal van deze activiteiten zijn inmiddels gestopt. Daarnaast hebben we ons ook afgevraagd in hoeverre deze activiteiten nog passen bij onze gemeente en deze tijd. Het vraagt veel inzet en tijd van onze kleine gemeente, waarbij het de vraag is of het voldoende oplevert.

Toch willen we wel na blijven denken over onze missionaire levenshouding als christen en als gemeente. Zoekend naar een goede manier om hier als gemeente invulling aan te geven, kwamen we uit bij het Focustraject van de IZB (vereniging van zending in Nederland). Het Focustraject (https://www.izb.nl/focus/) is een leerproces, waarbij nagedacht wordt over de beweging naar binnen in de gemeente: Wie is God in ons leven? Wat betekent het om Jezus te volgen in ons dagelijks leven? En de beweging van de gemeente naar buiten: Hoe zijn wij christen in het dagelijks leven, in ons werk en in onze contacten?

Het Focustraject wil ieder gemeentelid na laten denken over zijn of haar missionaire roeping, maar zonder daarvoor extra activiteiten te organiseren. Dit traject kan ingepast worden in bestaande activiteiten, zoals het kringwerk, de catechese, het kinderwerk, het pastoraat en de erediensten. Het materiaal van Focus kan tijdens deze bestaande activiteiten gebruikt worden. Op verschillende manieren en momenten verdiepen we ons in dezelfde onderwerpen.

Om als kerkenraad een goed besluit te kunnen nemen om mee te doen aan het Focustraject, vindt er een onderzoek plaats vanuit de IZB in onze gemeente. Dit is de zogenaamde Focusscan. Dit zijn een aantal vragen en stellingen waar je op kunt reageren. Op deze manier verwacht de IZB een beeld te krijgen van onze gemeente. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek besluit de kerkenraad in het najaar of we gaan deelnemen aan dit traject.

De kerkenraad heeft dit traject eerder willen starten, maar dit was niet mogelijk door de Coronacrisis. In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de mogelijkheden die er zijn om tóch dit onderzoek te starten. Een belangrijke reden om hiermee door te willen gaan, is het gegeven dat het Focustraject plaatsvindt in kleinere groepen, en daarbij juist in deze tijd een waardevolle aanvulling kan zijn bij de kerkdiensten.

In de nieuwsbrief vindt u de bijlage met meer informatie over de Focusscan. U kunt deze informatie ook opvragen bij scriba Corné Mandemakers of ouderling Dennis Heijkoop. Belangrijk om te weten is dat dit onderzoek plaatsvindt in de periode van 14 juli t/m 1 september. We willen u vriendelijk verzoeken om deze vragenlijst in te vullen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze zomerperiode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

– Oud-papier – Zaterdag 11 juli hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Jan van Baardwijk & dhr. Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

De schoolkinderen hebben bijna vakantie. Velen zullen er even tussenuit gaan. Een heel goede tijd gewenst. Geniet van de rust, van elkaar. We hopen elkaar weer in gezondheid te ontmoeten. Zoals ook klinkt in oude Ierse zegengebed: Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van Zijn hand bewaart.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen!                                                             ds. A. de Wit

UA-61862711-1