ANBI CvK en Diaconie

De Protestantse Gemeente Besoyen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Sinds begin 2024 is de Hervormde gemeente Baardwijk opgegaan in de Hervormde Gemeente Besoyen. Dit betekent dat vanaf die tijd er ook één Kerkenraad is en dus ook één College van Kerkrentmeesters en één College van Diakenen.

Hieronder vindt u dan ook 2 verkorte jaarrekeningen van de Hervormde Gemeente Baardwijk en 2 verkorte jaarrekeningen van de Hervormde Gemeente Besoyen. Mochten er vragen zijn dan kunt u deze stellen aan de penningmeester van genoemd College.

Informatie
KvK-nummer 76370747
RSIN (fiscaal nummer) 813612809
(Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
a. Naam:
Hervormde gemeente Besoyen (binnen de Protestantse kerk in Nederland), hierna HGB. 

b. RSIN:
De Hervormde Gemeente Besoyen (HGB) heeft de volgende RSIN: 824.112.581.

c. Contactgegevens:
Scriba, de heer C.J. Mandemakers, A.B. van Lieshoutlaan 61, 5141 MJ, Waalwijk, tel. 06-14173560.

d. Doelstelling:
Doelstelling van de HGB
De Hervormde Gemeente Besoyen wil staan binnen de Protestantse Kerk in Nederland op het vaste fundament Jezus Christus als het Hoofd van de kerk en van Zijn gemeente. Het is onze roeping om in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de bron is van de verkondiging in prediking en pastoraat, inhoud te geven aan gemeente opbouw. Daarin is het onze opdracht te getuigen van de trouw van God die Zijn beloften heeft gegeven, die het draagvlak zijn voor de gemeente.

e. Beleidsplan:
Klik BELEIDSPLAN 2021-2024 voor de link naar het beleidsplan (pdf-versie) publiekvriendelijke versie.

f. Bestuurssamenstelling:
De HGB wordt bestuurd door een predikant (momenteel is gemeente vacant), 7 ouderlingen, 5 diakenen en 7 (ouderling)kerkrentmeesters. De omvang van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 4 leden met diverse aandachtsgebieden. Het college kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.
Voor het statuut wordt verwezen naar de kerkorde (website van de landelijke kerk): Kerkorde | Protestantse Kerk in Nederland.

g. Beloningsbeleid:
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro deo; predikanten zijn geen werknemer.
Eventuele werknemers, zoals kerkelijke werkers, koster en ook organisten worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie hiervoor:
Arbeids­voorwaarden algemeen | Protestantse Kerk in Nederland

h. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente wordt middels de wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten en ontwikkelingen.

i. Financiële verantwoording
Hieronder de jaarrekening 2022 in ANBI format.

ANBI CVK Baardwijk 2022 zie bijlage

ANBI CVK Besoyen 2022 zie bijlage

 

DIACONIE
a. Naam:
Diaconie van de Hervormde gemeente Besoyen (binnen de Protestantse kerk in Nederland), hierna DHGB.

b. RSIN:
De diaconie van de Hervormde Gemeente Besoyen (DHGB) heeft de volgende RSIN: 824.112.635.

c. Contactgegevens:
Scriba, de heer C.J. Mandemakers, A.B. van Lieshoutlaan 61, 5141 MJ, Waalwijk, tel. 06-14173560.

d. Doelstelling:
Doelstelling van de DHGB
Diaconie is dienen en kunnen we omschrijven als het behulpzaam zijn bij het oplossen van sociale, economische en/of maatschappelijke noden van mensen. Daarbij richten we ons op de hele mens, dus zowel geestelijk als materieel. Deze diaconale taak wordt uitgeoefend tijdens de kerkdiensten, in de gemeente en wereldwijd.
Bijbelse opdracht
Het fundament voor het diaconaat vinden we in de Bijbel. Als voorbeeld kunnen we wijzen op Lukas 22 : 27b, waar de Heere Jezus zegt: “Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.”.
Tot het dienend in het leven staan worden primair de diakenen geroepen, zulks in navolging van de grote Diaken Jezus Christus. Daarbij mag het getuigenis niet ontbreken. Wij belijden immers de eenheid van Woord en Daad. Deze roeping gaat echter ook uit naar alle gemeenteleden.

e. Beleidsplan:
Een link naar het beleidsplan (pdf-versie) publiekvriendelijke versie.

g. Beloningsbeleid:
Diakenen verrichten hun werkzaamheden geheel vrijwillig en ontvangen daarvoor geen beloning. (pro deo).
Eventuele werknemers, zoals een diaconaal werker wordt gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie hiervoor:
Arbeids­voorwaarden algemeen | Protestantse Kerk in Nederland

h. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente wordt middels de wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten en ontwikkelingen.

i. Financiële verantwoording
Hieronder de realisatie van 2022 en de begroting van 2023 in publieksvriendelijke (verkorte) versie.

ANBI Diaconie Baardwijk 2022 zie bijlage

ANBI Diaconie Besoyen 2022 zie bijlage

Contactgegevens

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: