ANBI-2022

De Protestantse Gemeente Besoyen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de
Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie

KvK-nummer 76370747
RSIN (fiscaal nummer) 813612809
(Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
a. Naam:
Hervormde gemeente Besoyen (binnen de Protestantse kerk in Nederland), hierna HGB. Website: http://www.kerkinbesoyen.nl/ANBI-college_van_kerkrentmeesters

b. RSIN:
De Hervormde Gemeente Besoyen (HGB) heeft de volgende RSIN: 824.112.581.

c. Contactgegevens:
Scriba, de heer C.J. Mandemakers, A.B. van Lieshoutlaan 61, 5141 MJ, Waalwijk, tel. 06-14173560.

d. Doelstelling:
Doelstelling van de HGB
De Hervormde Gemeente Besoyen wil staan binnen de Protestantse Kerk in Nederland op het vaste fundament Jezus Christus als het Hoofd van de kerk en van Zijn gemeente. Het is onze roeping om in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de bron is van de verkondiging in prediking en pastoraat, inhoud te geven aan gemeente opbouw. Daarin is het onze opdracht te getuigen van de trouw van God die Zijn beloften heeft gegeven, die het draagvlak zijn voor de gemeente.
Tot dit belijden en handelen worden we telkens geroepen in gemeenschap met de Belijdenis van het voorgeslacht uit de Reformatie en de vroegchristelijke kerk, die de kracht van het Woord van God bevestigt.
We weten ons daarbij verbonden met de doelstelling van de Gereformeerde Bond in de Hervormde kerk: verbreiding van de waarheid en betrouwbaarheid van het Woord van God.
Zo staan wij in de PKN als gemeente van Christus verbonden met Hem en met elkaar, door het geloof in Jezus Christus.

e. Beleidsplan:
Klik BELEIDSPLAN 2021-2024 voor de link naar het beleidsplan (pdf-versie) publiekvriendelijke versie.

f. Bestuurssamenstelling:
De HGB wordt bestuurd door een kerkenraad, bestaande uit 1 predikant, 8 ouderlingen, 4 diakenen en 4 (ouderlingen-)kerkrentmeesters. De omvang van het College van kerkrentmeesters bestaat uit 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 1 kerkrentmeester bouwzaken. Het college kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.
Voor het statuut wordt verwezen naar de kerkorde (website van de landelijke kerk): http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/Paginas/Default.aspx.

g. Beloningsbeleid:
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro deo; predikanten zijn geen werknemer. Eventuele werknemers, zoals kerkelijke werkers, koster en ook organisten worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie hiervoor:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

h. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een link naar het jaarverslag (pdf-versie) publiekvriendelijke (verkorte) versie. Opgemerkt wordt dat dit de jaargids 2016-2017 betreft.

i. Financiële verantwoording
Hieronder de jaarrekening 2021 in ANBI format.

DIACONIE
a. Naam:
Diaconie van de Hervormde gemeente Besoyen (binnen de Protestantse kerk in Nederland), hierna DHGB. Website: http://www.kerkinbesoyen.nl/ANBI-diaconie

b. RSIN:
De diaconie van de Hervormde Gemeente Besoyen (DHGB) heeft de volgende RSIN: 824.112.635.

c. Contactgegevens:
Contact via scriba

d. Doelstelling:
Doelstelling van de DHGB
Diaconie is dienen en kunnen we omschrijven als het behulpzaam zijn bij het oplossen van sociale, economische en/of maatschappelijke noden van mensen. Daarbij richten we ons op de hele mens, dus zowel geestelijk als materieel.
Deze diaconale taak wordt uitgeoefend tijdens de kerkdiensten, in de gemeente en wereldwijd.

Bijbelse opdracht
Het fundament voor het diaconaat vinden we in de Bijbel. Als voorbeeld kunnen we wijzen op Lukas 22 : 27b, waar de Heere Jezus zegt: “Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.”.

Tot het dienend in het leven staan worden primair de diakenen geroepen, zulks in navolging van de grote Diaken Jezus Christus. Daarbij mag het getuigenis niet ontbreken. Wij belijden immers de eenheid van Woord en Daad. Deze roeping gaat echter ook uit naar alle gemeenteleden.

e. Beleidsplan:
Een link naar het beleidsplan (pdf-versie) publiekvriendelijke versie.

f. Bestuurssamenstelling:
De DHGB wordt bestuurd door 4 diakenen: 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 1 wijkdiaken. Het college kan zich laten bijstaan door externe deskundigen (diaconale commissie).
Voor het statuut wordt verwezen naar de kerkorde (website van de landelijke kerk):
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/Paginas/Default.aspx.

g. Beloningsbeleid:
Diakenen verrichten hun werkzaamheden geheel vrijwillig en ontvangen daarvoor geen beloning. (pro deo). Eventuele werknemers, zoals een diaconaal werker wordt gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie hiervoor:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

h. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een link naar het jaarverslag (pdf-versie) publiekvriendelijke (verkorte) versie. Opgemerkt wordt dat dit de jaargids 2016-2017 betreft.

i. Financiële verantwoording
Hieronder de realisatie van 2021 en de begroting van 2022 in publieksvriendelijke (verkorte) versie.

Besoyen HG DIA J2022 ANBI overzicht

Besoyen HG KRM J2022 ANBI overzicht

UA-61862711-1