Historisch overzicht

In 2010 bestond onze Hervormde gemeente 400 jaar. Dat is heel bijzonder. Denkend aan de geschiedenis van de kerkelijke gemeente Besoyen, komen twee kernwoorden naar voren: trouw en volharding.

Trouw is de Here onze God geweest in de eeuwen dat de gemeente in stand is gehouden. God staat in voor Zijn werk en houdt Zijn verbond. ‘’t Is trouw al wat Hij ooit beval.’ (Psalm 111:5). Deze trouw komt ook tot uitdrukking in de Bijbeltekst op onze kerkzegel, uit Psalm 95:7: ‘Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide.’ Het gaat over onze God als onze Herder die zorg draagt voor Zijn kudde (de gemeente). Een kudde die door Zijn hand geweid wordt, in de grazige weiden van Zijn Woord. Het is bijzonder om te beseffen dat dit weiden al vier eeuwen centraal staat. Het kernwoord volharding is te vinden in Handelingen 2: ‘Dat ze volharden in de leer van de apostelen en in de gebeden.’ Deze roeping geldt ook nu nog, in deze roerige tijd. We worden opgeroepen om te leven uit het Woord van God en te bouwen op het fundament dat God gelegd heeft.
In dat spoor is de gemeente gegaan, volhardend, ook in moeilijke omstandigheden. God belooft: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden.’ (Mattheüs 24:13). Uit die boodschap mogen we leven, ook in de eenentwintigste eeuw. In dat licht mogen we gedenken hoe de Here Zijn gunst heeft bewezen aan onze gemeente.


Ledenaantal
Onze gemeente Besoyen is een deel van de burgerlijke gemeente Waalwijk. De grens van de kerkelijke gemeente kan aangegeven worden als het hele wooncomplex ten westen van de Kerkstraat; die lijn loopt over het gehele gebied van Waalwijk van noord naar zuid.

image

Hoewel sinds juli 1993 de mogelijkheid bestaat van perforatie gemeentegrenzen, zijn er toch nog enkele gezinnen, die wel met ons meeleven, maar niet formeel zijn geperforeerd.
Volgens de laatste telling (1 mei 2013) heeft de gemeente 581 leden (vroeger: zielen). Hiervan zijn:
- 326 belijdende leden
- 185 doopleden
- 59 register-verbondenen (voorheen geboorteleden)

Kort historisch overzicht
In het jaar 1922 is het dorp Besoyen burgerlijk bij Waalwijk gevoegd, maar kerkelijk zelfstandig gebleven. Tegen het einde van de 16e eeuw breekt de Reformatie in het Hertogdom Holland door (waartoe Besoyen toen behoorde). Het duurt tot 1610-1611 voor men in Besoyen een eigen kerkgebouw heeft en op 8 mei 1611 houdt C. Hanecop de eerste preek, naar reformatorische trant.

Sinds 1 mei 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse Kerk verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Omdat wij hechten aan onze eigenheid qua geloofsbeleving en vormgeving van de erediensten, hebben wij ervoor gekozen om binnen het verband van de PKN als Hervormde Gemeente voort te (blijven) bestaan. Om aan te geven op welke manier wij als gemeente binnen het landelijke verband onze plaats innemen, heeft de kerkenraad de "Verklaring inzake verbondenheid aan het gereformeerd belijden" ondertekend, die in mei 2003 is opgesteld door het moderamen van de Hervormde Synode. Hoe een en ander plaatselijk is geregeld, kunt u lezen in de plaatselijke regeling die in het najaar van 2004 is vastgesteld.

Eén ding is al die jaren hetzelfde gebleven, namelijk dat het aloude Evangelie naar Schrift en belijdenis is blijven klinken. Het Woord en de sacramenten worden tot op de dag van vandaag bediend. Pijlers, waarop de gemeente door de trouw van God mag blijven bouwen.


 

"Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide" (psalm 95)

UA-61862711-1